Nivå 1: Tiltak i en enkelt tjeneste

Innhold

Nivå 1: Tiltak i en enkelt tjeneste

Handlingsveileder - grønn dekor

Dette nivået beskriver prosessen og tiltaket som settes i gang. Sammen med den gravide, barnet, ungdommen, foreldre/foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene, til beste for den det gjelder.

Samarbeid med gravid/barn/ungdom/familie/foresatte for å finne en løsning. Her blir det i utgangspunktet jobbet innen en enkelt enhet/avdeling.

NB! Husk at den/de det gjelder har rett til å si sin mening, og at barn skal høres uansett alder. Hvis barnet/ungdommen ikke deltar i møtet, avtales det hvem som skal hente inn barnets/ungdommens synspunkter før, under og etter møtene.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ikke ta kontakt med foreldre/foresatte, før du har drøftet saken direkte med barnevernstjenesten, telefon 476 71 211 eller politiet, telefon 02800. Her vil du motta veiledning for hva du skal gjøre videre.

1. Samtykke til stafettlogg

I situasjoner der gravide, barn, unge eller familien i en fase i livet trenger hjelp, benytter kommunen en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i hjelpearbeidet. Informer om, og få signert et samtykke til oppretting av logg.

Dersom foreldre/foresatte ikke samtykker til logg, må avslaget og prosessen loggføres i eget journalsystem.

Opprett stafettlogg

NB! Også ved tiltak i egen tjeneste er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra den det gjelder/foresatte, dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

2. Skap felles forståelse

 • Stafettholder (evt. sammen med nærmeste leder) inviterer og gjennomfører møtet.
 • Hvis barnet/ungdommen ikke deltar i møtet, avtales det hvem som skal hente inn barnets synspunkter før, under og etter møtet.
 • Sammen definerer dere problemstilling og mål.
 • Det er også mulig å drøfte undringen i Samordningsmøte 0-24 år. Samordningsmøte er et tverrfaglig sammensatt møte, der du eventuelt sammen med en ansatt, kan få avklart en helhetlig videre oppfølging for deg/ditt barn.
 • Avtal konkrete tiltak i både hjem og egen tjeneste.
 • Fordel ansvar, bli enige om frist for gjennomføring og evaluering.
 • Før dette inn i stafettloggen.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy

3. Sette i gang tiltak

 • Avtalte tiltak i hjem og egen tjeneste iverksettes og gjennomføres.
 • Bruk stafettloggen til dokumentasjon og evaluering av tiltakene.
 • Stafettholder har ansvar for å følge opp medvirkning, progresjon og utvikling mellom møtene.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy

4. Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • Forbered evalueringsmøtet. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring. Loggfør evalueringen.
 • Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at situasjonen har endret seg.
 • Ut fra evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre:

  a) Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. – Avslutt logg (arkiveringsrutine)
  b) Tiltakene har effekt, men vi er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter. Skriv inn evaluering, nye mål, ansvar og tidsfrist.
  c) Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Nye tiltak iverksettes i egen tjeneste/ hjemmet. Loggfør.
  d) Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.Vurder hvilke andre tjenester som er aktuelle inn. Følg rutiner for kontakt/
      henvisninger til andre tjenester.
 • Oppdater samtykket
 • Stafettholder kontakter aktuell(e) samarbeidspartner, og inviterer til Tverrfaglig samarbeidsmøte innen to uker.
 • Gå til nivå 2, eventuelt nivå 3

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

Forside Handlingsveileder

Her kommer man tilbake til forsiden av Handlingsveilederen


Publisert: 11.02.2022 14:25
Sist endret: 16.05.2023 13:14