Nivå 2: Tverrfaglig samhandling, mellom fortrinnsvis to tjenester

Innhold

Nivå 2: Tverrfaglig samhandling, mellom fortrinnsvis to tjenester

Handlingsveileder - oransje dekor

Dette nivået beskriver Tverrfaglig samhandling mellom fortrinnsvis to tjenester. Sammen med den gravide/barnet/ungdommen/ foreldre/foresatte planlegger, gjennomfører og evaluerer vi tiltakene, til beste for den det gjelder.

Husk at den/de det gjelder har rett til å si sin mening, og at barn skal høres uansett alder. Hvis barnet/ungdommen ikke deltar i møtet, avtales det hvem som skal hente inn barnets/ungdommens synspunkter før, under og etter møtene.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ikke ta kontakt med foreldre/foresatte, før du har drøftet saken direkte med barnevernstjenesten, telefon 476 71 211 eller politiet, telefon 02800. Her vil du motta veiledning for hva du skal gjøre videre.

1. Tverrfaglig samarbeidsmøte

 • Stafettholder leder det tverrfaglige møtet (eventuelt sammen med nærmeste leder)
 • Stafettholder og den/de det gjelder, presenterer problemstillingen.
 • Tjenestene informerer om sitt kompetanseområde, og hva de kan bidra med. Stafettholder gir aktuelle samarbeidspartnere tilgang til stafettlogg.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

2. Planlegg tiltak

 • Utarbeid felles mål og juster evt. problemstillingen
 • Drøft hvilke tiltak som er aktuelle, og avklar hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Fordel ansvar og skriv inn i stafettlogg.
 • Det avgjøres hvem som skal være stafettholder videre.
 • Til slutt i samarbeidsmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

3. Sett i gang tiltak(ene)

 • Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen og/eller eventuelt tjenestens eget system til dokumentasjon.
 • Stafettholder forbereder evalueringsmøtet.
 • Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

4. Evalueringsmøte - beslutning om veien videre

 • Gjennomfør evalueringsmøte, der den/de det gjelder og alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at situasjonen har endret seg.
 • Loggfør evalueringen
 • Ut fra evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre:
  a) Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg - avslutt stafettlogg (arkiveringsrutiner)
  b) Tiltakene har effekt, men vi er fremdeles ikke i mål og tiltakene fortsetter. Legg inn ny frist.
  c) Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak. Legg inn ansvar og frist.
  d) Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Vi ser behov for hjelp fra andre tjenester og drøfter videre innsats.
      ○ Bestem aktuelle samarbeidspartnere.
      ○ Skaff informasjon om rutiner for henvisning/melding til samarbeidspartnere.
      ○ Oppdater samtykket.
      ○ Samarbeid evt. om henvisning/melding. Ved lang ventetid, drøft akutte tiltak med leder og samarbeidspartnere.
      ○ Kontakt aktuell(e) samarbeidspartnere, og inviter disse til Tverrfaglig samarbeidsmøte så snart som mulig.  

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

Forside Handlingsveileder

Her kommer man tilbake til forsiden av Handlingsveilederen


Publisert: 11.02.2022 14:37
Sist endret: 10.08.2022 09:56