Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samhandling mellom flere tjenester

Innhold

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samhandling mellom flere tjenester

Handlingsveileder - rød dekor

Dette nivået beskriver samhandling mellom flere tjenester med ulik fagkompetanse, til det beste for den det gjelder. Sammen med den gravide, barnet, ungdommen, foreldre/foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Husk at den/de det gjelder har rett til å si sin mening, og at barn skal høres uansett alder. Hvis barnet/ungdommen ikke deltar i møtet, avtales det hvem som skal hente inn barnets/ungdommens synspunkter før, under og etter møtene.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ikke ta kontakt med foreldre/foresatte, før du har drøftet saken direkte med barnevernstjenesten, telefon 476 71 211 eller politiet, telefon 02800. Her vil du motta veiledning for hva du skal gjøre videre.

1. Første møte med aktuell(e) instans(er)

 • Stafettholder leder det tverrfaglige møtet og har ansvar for oppdatering av logg (eventuelt sammen med nærmeste leder)
 • Stafettholder og den/de det gjelder presenterer problemstillingen.
 • Tjenestene informerer om sitt kompetanseområde, og hva de kan bidra med.
 • Utarbeid felles mål og juster evt. problemstillingen
 • Stafettholder sørger for at aktuelle tjenester får tilgang til stafettlogg.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

2. Planlegge tiltak

 • Enhetene legger fram plan for utredning/undersøkelse i samarbeid med den gravide/barnet/ungdommen/foreldre/foresatte.
 • Drøft hvilke tiltak som er aktuelle, og avklar hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Fordel ansvar og skriv inn i stafettlogg.
 • Det avgjøres hvem som skal være stafettholder videre.
 • Til slutt i samarbeidsmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

3. Sette i gang koordinerte tiltak

 • Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatte og gjennomførte på aktuelle arenaer.
 • Bruk stafettloggen og eget journalsystem, der det er krav om det, til dokumentasjon av tiltakene.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

4. Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

 • Gjennomfør evalueringsmøte, og vurder om situasjonen har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.
 • Få med den/de det gjelder sin(e) opplevelse av endring.
 • Det finnes fire mulige utfall:
  a) Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg - avslutt loggen.
  b) Tiltakene har effekt, men vi er fremdeles ikke i mål og tiltakene fortsetter. Legg inn ny frist.
  c) Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak. Legg inn ansvar og frist.
  d) Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Vi ser behov for hjelp fra andre tjenester og drøfter videre innsats:
      ○ Bestem aktuelle samarbeidspartnere.
      ○ Skaff informasjon om rutiner for henvisning/melding til samarbeidspartnere. Samarbeid evt. om henvisning/melding.
      ○ Oppdater samtykket.
      ○ Kontakt aktuell(e) samarbeidspartnere, og inviter disse til Tverrfaglig samarbeidsmøte innen to uker/så snart som mulig.
 • Avklar om det skal opprettes ansvarsgruppe med koordinator og/eller Individuell Plan med koordinator. Ved en slik overgang avsluttes stafettholderansvaret og stafettlogg når koordinator er på plass.(Samtykket oppdateres)
 • Ved behov for akutte tiltak, på grunn av lang ventetid, uklare ansvarsområder etc. løftes saken til overordnet leder og ledere i andre tjenester for å finne «skreddersydde» tiltak. (Samtykke oppdateres)

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

Forside Handlingsveileder

Her kommer man tilbake til forsiden av Handlingsveilederen


Publisert: 11.02.2022 14:38
Sist endret: 13.05.2022 14:46