Lokale regler i beregning av egenandel ved langtidsplassopphold

Innhold

Langtidsplass ved institusjon - beregning av egenandel

Dekorasjonsbånd - Vestre Toten kommune

Generelt
Ved langtidsopphold er det meningen at den pleie- og omsorgstrengende skal flytte ut av sin faste bolig og inn i institusjonen som sitt nye permanente hjem. Ved langtidsopphold operer vi ikke med «faste» priser som ved korttidsopphold. 

Beboer har rett på betalingsfri i en kalendermåned etter innleggelse. Vederlagsbetaling kan først skje fra dato etter innleggingsdag i neste måned. Unntak fra hovedregelen gjelder der beboer går over fra korttidsopphold (over 60 døgn i kalender året) til langtidsopphold og beboeren kommer direkte fra en annen type institusjon der han/hun har brukt opp friperioden. 

Gjeldende lov og regelverk

Pris for tjenesten

Betalingen skjer med hjemmel i § 3 i forskrift om egenandel for helse- og omsorgtjenester. Vi må fastsette beboers inntekt for å kunne foreta en beregning av egenbetalingen. 
Egenandelsberegning baseres på årets nettoinntekt (inntekt minus skatt og gjeldsrenter). 
Som grunnregel sier § 3 andre ledd følgende: 

 • 75 % av grunnbeløp. 
  Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr. 9000 per. år, kan kreves betalt 75 % årlig.
 • 85 % av øvrige inntekter. Av inntekter ut over folketrygdes grunnbeløp betales inntil 85 %.
 • Beboers minstebeløp (til egen disposisjon). Forskrift sier videre at betalingen skal beregnes slik at enhver har minst 25 % grunnbeløpet i folketrygden, i tillegg til fordelen av fribeløp (75 % av fribeløpet), i behold til egen bruk.

Etter forskriften skal det foretas ny beregning og eventuelt et etteroppgjør av egenandelsberegning dersom: 

 • Beboer økonomiske situasjon endrer seg vesentlig
 • Tidligere vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger
 • Skatteoppgjøret for foregående år viser at det ikke er beregnet riktig vederlag.

Ny beregning vil bli foretatt hvert år den 01.01 og 01.05. i forbindelse med endringer i skatt og pensjon. 

Refusjon av boutgifter 
Det gis refusjon for 85 % av dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. For beboer med hjemmeboende ektefelle gis halvparten i 6 måneder. Utgifter som kan refunderes er: 

 • Husleie
 • Strømutgifter
 • Boligforsikring (kopi av forsikringsavtale)
 • Kommunale årsgebyrer

Gjeldsrenter
I forhold til forskriften skal gjeldsrenter trekkes fra før egenandelen beregnes. Det er altså bare gjeldsrenter beboeren har krav på å få fradrag for (gjeld som han selv hefter for) og beboer vil ikke ha krav på fradrag for selve avdragene på lån. Gjeldsrenter som beboers ektefelle hefter for, kommer derfor ikke som fradrag. 

Forsørgerfradrag av ektefelle og barn
Dersom den som oppholder seg i institusjon m.v. har hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn, skal det gjøres fradrag i beregning. 

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt kommer til fradrag. 

Etterberegning
Etterberegning foretas når likning er klar på høsten hvert år. Siden kommunen krever løpende vederlag, må årets inntekt stipuleres til det man tror vil være riktig på bakgrunn av beboerens økonomi. Det er først ved årets utløp eller et enda senere tidspunkt at man sikkert kan fastslå den riktige nettoinntekten. Fordi det kan skje endringer i for eksempel pensjonen, renteinntektene, utliknet skatt, osv. i løpet av året, er det en stor mulighet for at forhåndstipulerte beregningsgrunnlaget ikke er helt riktig. 
Eventuelt faktura eller utbetalingsanvisning sendes hvis etteroppgjøret viser at egenandel ikke er riktig beregnet. 

 • Medfører kontrollberegningen at egenandelen skulle vært satt lavere, skal kommunen tilbakebetale dette til beboeren.
 • Medfører kontrollberegningen at egenandelen skulle vært satt høyere, kan kommunen kreve etterbetaling.

Klagemulighet

Vedtaket om egenandel og vedtaket om etteroppgjøret kan påklages til fylkesmannen, jfr. Forskriften §8. Klagen framsettes ovenfor kommunen, jfr. Forvaltningsloven §§28-34, innen 3 uker. 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler / fagansvarlig fra regnskapskontoret dersom du har spørsmål

Vedlegg


Publisert: 04.04.2018 12:50
Sist endret: 19.02.2021 15:27