Fysio- og ergoterapitjenesten: Voksenteam

Innhold

Habilitering/rehabilitering der brukeren er

Hva er (re)habilitering?

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

(Re)habilitering er med andre ord et målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagfolk for at du skal mestre livet best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Fysioterapeuter og ergoterapeuter medvirker i (re)habilitering av personer med tilstander som krever tverrfaglig innsats. Hvilke fagprofesjoner som er involvert bestemmes ut i fra dine reelle behov og situasjonen du er i til enhver tid. (Re)habilitering foregår der du er, og din motivasjon for egeninnsats er avgjørende for et godt resultat.

Er (re)habilitering aktuelt for meg?

Hvis du har behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.

Kontaktinformasjon

Hovedtelefon: 47 62 85 23

 • Fysio- og ergoterapitjenesten
  Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
  Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før, men som ønsker å være mest mulig selvhjulpen.  Det kan være utfordringer med personlig stell, matlaging, deltagelse i sosiale sammenhenger, fysiske aktiviteter som å bevege seg innendørs/utendørs osv.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som gis fra hjemmetjenesten, under veiledning fra fysio og ergoterapeut. I en tidsavgrenset periode på 4 uker, kommer vi hjem til deg, veileder og tilrettelegger aktiviteter som er viktig for deg å mestre i hverdagen.  Sammen med deg setter vi mål, og utarbeider en plan slik at du i størst mulig grad kan oppnå egenmestring og deltagelse. Hensikten er at du skal gjenvinne og beholde ditt funksjonsnivå, der målet er å legge til rette for en aktiv alderdom og god livskvalitet!

Pris for tjenesten

Tjenesten er en tverrfaglig intervensjon og er gratis.

Hvordan få Hverdagsrehabilitering

Bruk kommunens søknadsskjema for «pleie, omsorg og rehabiliteringstjenester» hvor du beskriver ditt behov for hverdagsrehabilitering.

 • Utskriftsbasert skjema finner man på samme lenke.
Kontaktinformasjon
 • Kontor for tildeling og koordinering
  Telefon sentralbord: 61 15 33 00

Forebyggende tilbud for seniorer

Vi satser på helsefremmende og forebyggende arbeid for seniorene i kommunen. Målet med det forebyggende arbeidet er å bidra til at seniorene holder seg friske og raske, og kan være aktive og deltakende i egne liv lengst mulig. Dessuten ønsker vi å bidra til trygghet og trivsel i eldre år. Vi har følgende forebyggende tilbud til seniorer:

Informasjonsmøte for 78-åringer

Hvert år inviteres alle kommunens 78-åringer til et informasjonsmøte. På informasjonsmøtet tar vi opp aktuelle temaer for livet i dag og for tida som kommer. Aktuelle temaer er blant annet; kommunale tilbud og tjenester, boligforhold, hjelpemidler, helse, fysisk aktivitet og trening, sosiale aktiviteter, demens, ernæring og kosthold. Selv om du i dag føler deg frisk og er uavhengig av hjelp, vil du få opplys­ninger som kan komme til nytte i fremtiden.

Forebyggende hjemmebesøk

Alle som søker om et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentralen for første gang, tilbys som hovedregel et forebyggende hjemmebesøk. På hjemmebesøket tar vi en grundig gjennomgang av livssituasjonen og boligen din, slik at man kan avdekke hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra i hjemmet. Vi fokuserer på det som er viktig for deg i din hverdag.  Målet er å bidra til flest mulig skal være trygge og fungere godt i eget hjem lengst mulig. Dersom du ikke har søkt om et hjelpemiddel, men likevel tror du kunne ha nytte av et slikt hjemmebesøk, kan du ta kontakt med oss.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Hovedtelefon: 47 62 85 23

 • Fysio- og ergoterapitjenesten
  Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss.
  Besøksadresse: Raufosstun Helsehus, Severin Olsens vei 15, 2830 Raufoss.

Andre kontaktopplysninger finner man i ansattoversikten ved å følge denne lenken.


Publisert: 30.12.2019 12:44
Sist endret: 28.08.2020 09:53