Handlingsveileder - lovverk

Innhold

Lovverk

 • Barnevernloven 1992-07-17, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven+2014*)
  rev. 1.1.2014 (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-63)
 • Barnelova, 1981-04-08-7,  ( http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7)
 • Barnehageloven, 2005-06-17, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64)
 • Folkehelseloven m/merknader og forskrifter, vedtatt 24-06-11, ikrafttreden 01-01-12, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29)
 • Helse- og omsorgstjeneste loven m/merknader og forskrifter, vedtatt 24-06-11, ikrafttreden 01-01-12, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30)
 • Helsepersonell-loven m/ forskrifter, vedtatt 02-07-99, sist endret 01-01-12, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64)
 • Helseforetaksloven, 2001-06-15-93, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93)
 • Legemiddelloven av 04.12.92,( http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132)
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer, av 05-08-94, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittsomme+sykdommer*)
 • Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, vedtatt 02-07-99, sist endret 07-01-12, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62)
 • Lov om sosiale tjenester i NAV, 2009-12-18, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=sosiale+tjenester+i+NAV*)
 • Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling, av 21-05-99, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30?q=menneskerettighetenes+stilling*)
 • Opplæringslova, 1998-07-17-61, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*)
 • Pasient- og brukerrettighetsloven m/forskrifter, vedtatt 02-07-99, sist endret 24-06-11, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient+og+brukerrettighetsloven*
 • Spesialisthelsetjenesteloven, 1999-07-02-61, (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=spesialisthelsetjenesteloven*)
 • Tvangstiltak overfor rusmisbrukere: Barnevernloven (-2013.10.08), Barneloven (-2013-09-23) på Lovdata. (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven+2014*)        

Forskrifter

 • Forskrift om pasientjournal, vedtatt 21-12- 00, sist endret 01-01-10, (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385?q=forskrift+om+pasientjournal*)    
 • Forskrift om miljørettet helsevern, vedtatt 25-04-03, sist endret 16-12-11 «Folkehelseloven», (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486?q=forskrift+om+milj%C3%B8rettet+helsevern*)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, vedtatt 20-12-02, sist endret 01-12-06, (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731?q=forskrift+om+internkontroll+i+helse*)
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, av 03-04-03, sist endret 01-10-09, (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450?q=forskrift+om+internkontroll+i+helse*)
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuelle plan og koordinator, vedtatt 16-12-11, ikrafttredelse 01-01-12 (tidligere Kommunehelsetjeneste-loven § 6-2a, av 19-11-82 sist, endret 01-07-03) «Helse- og omsorgstjenesteloven», (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256?q=forskrift+om+habilitering+og+rehabilitering*)

Publisert: 10.01.2017 09:30
Sist endret: 10.01.2017 09:30