Nyttige lenker

Innhold

Nyttige linker

 • Barn av foreldre med … kunnskapshefter (serie med gratis hefter), (http://ndla.no/nb/node/52980?fag=51)
 • Barn som pårørende (rundskriv), (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende/Sider/default.aspx)
 • De usynlige barna (Bufetat), (https://www.yumpu.com/no/document/view/12362551/de-usynlige-barna-bufetat)
 • Når mamma og pappa ruser seg (Voksne for barn), (http://www.vfb.no/N%C3%A5r+mamma+eller+pappa+ruser+seg.9SVTFlI56n_d2Z-0ow_j1X9f3TP9D6CJ1O02.ips?template=webshop)
 • Psykisk helse og rus, (http://helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/Sider/default.aspx)
 • Rusmiddelbruk i et familieperspektiv (Tysvær kommune), (http://www.tysver.kommune.no/rettleiar-og-rutinar-for-allmenne-og-tverrfaglege-tenester-for-barn-og-unge/1-0-innleiing)
 • Rus hos gravide og i familier (Borgestadklinikken), (http://www.borgestadklinikken.no/rusproblematikk-i-graviditet-familier)
 • NEL- norsk elektronisk legehåndbok (informasjon for leger og fysioterapeuter som har tilgang), (http://legehandboka.no/)
 • SMIL (Sammen Midt I Livet) i regi av ProLar, (http://prolar.no/om_prolar/hva_gj_r_vi_/)
 • NAKMI - bruk av tolk (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse), (http://www.nakmi.no/)
 • Relis – produsentuavhengig legemiddelinformasjon, (http://www.relis.no/)
 • Standardiserte skjemaer (Borgestadklinikken): Skjemaer eks. samtykkeerklæringer, ansvarsgruppe..

Vestre Toten har også brukt disse i sitt arbeid med Modellkommuneprosjektet:

 • Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid (oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn). Utgitt av Barne – og likestillingsdepartementet i mars 2009. Rapporten omhandler barn/unge med ulike typer problematferd. Problematferd (her vidt definert) er en type vanske med multifaktoriell årsakssammenheng, og tverrfaglig innsats rundt denne gruppa viktig. (http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/)
 • NOU: 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og ungdom. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-22.html?id=587673)
 • NOVA Rapport: 2011: 18, Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Aina Winsvold, (http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjoner/Rapporter/2011/Evaluering-av-prosjektet-Sammen-for-barn-og-unge-bedre-samordning-av-tjenester-til-utsatte-barn-og-unge)
 • Samhandlingsreformen, (http://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/Sider/default.aspx)

Publisert: 10.01.2017 09:26
Sist endret: 10.01.2017 09:26