Veiledere og retningslinjer

Innhold

Retningslinjer

 • Retningslinjer for svangerskapsomsorgen
  Lenke finner man her
 • Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel (Folkehelseinstituttet), (http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6665&Content_6499=6259:66545::0:6269:5:::0:0)
 • Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barna når skolealder, (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder/Sider/default.aspx)
 • Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus – og psykisk lidelse – ROP lidelser, (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Sider/default.aspx)
 • Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-retningslinjer-for-diagnostisering-og-behandling-av-voksne-med-depresjon-i-primer--og-spesialisthelsetjenesten/Sider/default.aspx)
 • Kap om depresjon under svangerskap og etter fødsel.
 • Kap 12 særskilte pasientgrupper. Svangerskaps- og fødselsdepresjon
 • Faglig retningslinje for oppfølging av for tidlig fødte barn
  Lenke finner man her
 • Kap 4. forebyggende tiltak mot utviklingsvansker, - som omhandler stressreduserende tiltak i nyfødtperioden 4.6 – 4.7

Veiledere

PSYKISK HELSE

 • Psykisk helsearbeid - barn og unge i kommunene, Sosial- og Helsedirektoratet i 2007 – IS - 1455.
  Lenke finner man her
 • Individuell plan for barn og unge psykisk helse, (http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/lovgrunnlag/Sider/lovgrunnlag-for-individuell-plan.aspx)
 • Prioriteringsveileder – barn og unge; veiledertabell, (Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge, Helsedirektoratet IS-1570)
 • Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsearbeid-for-voksne-i-kommunene/Sider/default.aspx)

MOR-BARN

 • Veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten, (Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Veiledningsserien, IK-2617, 2/98.
 • Et trygt fødetilbud – kvalitet til fødselsomsorgen, (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspx)
 • Veileder i fødselshjelp (gynekologisk forening), (http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/veileder-i-fodselshjelp-2008/)
 • Kap. 3 om røyking i svangerskapet, narkotika- og medikamentmisbruk og alkohol i svangerskapet

RUS

 • Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder utgitt av Helsedirektoratet i 2010. IS - 1742
 • Tigrisprosjektet – Handlingsveileder rus og graviditet, (http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Ny-revidert-Tigris-handlingsveileder-/)
 • Forebyggende rusmiddelarbeid i helsestasjonen, (http://www.nb.no/nbsok/nb/2de567ffcd8de757c8ae628d1f4ae5c2)

ARBEIDSMÅTER

 • Veileder i journalføring i helsestasjon og skolehelsetjenesten, (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-i-journalforingdokumentasjon-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/Sider/default.aspx)
 • Veileder Individuell Plan (2011), (http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx)
 • Arbeidsmanualen for bruk av helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2 (http://www.rus-ost.no/8036.4556.TVANG-etter-HOT.html)

 


Publisert: 10.01.2017 09:40
Sist endret: 10.01.2017 09:40