Miljørettet helsevern

Innhold

Miljørettet helsevern og folkehelse

I folkehelseloven står det at folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal ha oversikt over de faktorer i miljøet som til enhver tid har direkte eller indirekte innvirkning på helsen, både biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid med å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan påvirke helsen negativt.

Kommuneoverlegens rolle

Det faglige ansvaret og delegert vedtaksmyndighet for miljørettet helsevern ligger hos kommuneoverlegen.

Planlegging og koordinering av arbeidet med miljørettet helsevern foregår i faste samarbeidsmøter mellom kommuneoverlegen og ingeniørene/rådgiverne ved det interkommunale selskapet Miljørettet helsevern IKS (https://mrhv.no/).

Miljørettet helsevern IKS

Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Etaten utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse lovene (se Regelverk), i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

God helse og trivsel for alle

Kontaktinformasjon:

Miljørettet helsevern IKS

  • Besøksadresse: Mustad næringspark, Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik.
  • Postadresse: c/o Mustad næringspark, Postboks 41, 2801 Gjøvik

Tjenestebeskrivelse


Publisert: 07.11.2018 12:55
Sist endret: 14.06.2022 09:05