Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Oversikt over tiltak

Innhold

Sammen om en trygg oppvekst: Oversikt over tiltak

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI). Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021
Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI).
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

1. Formål

 • Å gjøre det enklere for foresatte og ansatte å finne ut hvilke tilbud som finnes for gravide, barn, ungdom og familier
 • At ansatte og innbyggere vet hvem de kan kontakte for råd og veiledning
 • En hjelp for ansatte til å veilede til andre tjenesters tilbud

2. Oversikt over tiltak

Stafettholder

Hva er tilbudet: Når du følges opp av en eller flere tjenester, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å sikre oppfølgingen. Stafettholder har bl.a. ansvar for å kalle inn til  møter, følge med på tidsfrister og sikre evaluering av tiltak. Stafettholder er din kontaktperson og skal sikre at du blir hørt og får medvirke. Ved overganger i oppfølgingen skal det i samråd med deg, avklares hvem som skal være ny stafettholder. Stafettholderansvaret opphører når koordinator for ansvarsgruppe overtar.

Målgruppe: gravide, barn ungdom, familier

Kontakt: Sammen om en trygg oppvekst BTI - modellen

Om du har ønske om og rett til individuell plan (IP), ta kontakt med Kontor for tildeling og koordinering - telefon 917 34 286.

Samarbeidsmøter

Hva er tilbudet: En møteform for samarbeid angående et barn, en ungdom, en gravid eller en familie sin situasjon. Hensikten er å belyse den aktuelle situasjonen fra ulike fagpersoner sitt ståsted, for å kunne gi et godt helhetlig tilbud.

Samtykke fra foresatte er en forutsetning for at de kan utveksle informasjon. I de aller fleste saker vil det være naturlig at foresatte og eventuelt den det gjelder, selv deltar på møtet. Møteformen brukes blant annet i BTI-modellen for tidlig innsats.

Målgruppe: Aktuelle tjenester og bruker 

Kontakt: Tjenester i Vestre Toten kommune

Samordningsmøter 0-24 år

Hva er tilbudet: Samordningsmøte 0-24 år skal fungere som «en dør inn» for innbyggerne i kommunen, der behov for tjenester blir vurdert og koordinert slik at innbyggerne skal få rett hjelp på rett sted og til rett tid. Samordningsmøte skal være en del av VTK sin satsing på tverrsektoriell samhandling 0-24 år og en del av handlingsveilederen i BTI-modellen.

Samordningsmøte 0-24 år består av representanter fra: Skole/Barnehage, Kultur og fritid, Helsestasjonstjenester, PP- tjenesten, Barnevern, Psykisk helse og rustjenester, NAV og BUP.

Andre tjenester kan delta ved behov: Kontor for tildeling og koordinering, Tilrettelagte tjenester, Legetjenesten, Fysio-ergoterapitjenesten, Frisklivsentralen, Voksenopplæringen.

Målgruppe: Gravide, barn og unge 0-24 år og deres familier

Kreves vedtak: Nei

Kontakt: Samordningsmøtet har avsatt tid fredager i ulike uker, fra kl. 09.00 - 11.00.

Send forespørsel via Elektronisk skjema

Mer informasjon: Samordningsmøtet 0-24 år

Ansvarsgruppe  

Hva er tilbudet: 
Ansvarsgruppen skal sikre at barn og unge med sammensatte hjelpebehov får et koordinert og helhetlig tilbud, som er individuelt tilpasset. Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester.

Hvem som skal delta på møtene blir avklart ut fra barnet eller ungdommen sin situasjon. Møtehyppighet vil variere, men det bør være minst 2 møter hvert år. Dersom ansvarsgruppe eller Individuell Plan opprettes, avsluttes stafettholderansvaret og stafettlogg (tidlig innsats), og koordinator overtar.

Målgruppe: De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester der koordinator er forankret i lovverk

Kreves vedtak: Den som ser behovet for en koordinator og Individuell plan/ ansvarsgruppe, bistår med å søke om det.

Kontakt: Aktuell tjeneste, Kontor for tildeling og koordinering - telefon 917 34 286

Mer informasjonRetningslinjer for ansvarsgrupper

Individuell plan (IP) og koordinator

Hva er tilbudet:
Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset, og at alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre. 

Planen angir dine mål, hva som skal gjøres, hvem som har ansvar for hva og til hvilken tid. Det skal oppnevnes en koordinator som hjelper deg å samordne tjenestene. Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker at det lages en individuell plan. Dersom du har hatt en stafettholder og stafettlogg (tidlig innsats), avsluttes dette når koordinator overtar.

Målgruppe: Du som har behov for langvarig hjelp og fra flere tjenester.

Det kreves vedtak for å få tilbudet

Kontakt: Kontor for tildeling og koordinering :Tlf. 917 34 286

Mer informasjon: Individuell plan - en rettighet - helsenorge.no (ekstern lenke)

Pakkeforløp

Hva er tilbudet: Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.  

Målgruppe: Gravide, barn, unge og voksne.

Kontakt: Kontor for tildeling og koordinering Tlf. 917 34 286

Mer informasjon: helsenorge.no (ekstern lenke)

Kreftkoordinator/Ressurssykepleier

Hva er tilbudet:
Møte innbyggere som har en alvorlig somatisk sykdom, herunder også barn som pårørende. Evt. gi informasjon til skole/barnehage/helsestasjon.

Målgruppe: Personer berørt av kreft eller alvorlig somatisk sykdom.

Krever vedtak: Lavterskeltilbud, ingen henvisning nødvendig.

Kontakt:

Møteplassen Fossegård

Hva er tilbudet:
Dagtilbud for de med psykiske helseutfordringer.

Målgruppe: Fra 18 år, egen ungdomsgruppe.

Det kreves vedtak for å få tilbudet, ved søknad

Kontakt: Kontor for tildeling og koordinering - telefon 917 34 286.

Avlastning og pårørendestøtte

Hva er tilbudet:
Avlastning i dag- og avlastningssenter, hjemme-avlastning, og pårørendestøtte for de som har barn/ungdom med stort omsorgsbehov.

Målgruppe: Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid

Det kreves vedtak for å få tilbudet Søknadsskjema

Kontakt: Kontor for tildeling og koordinering - telefon 917 34 286

Omsorgslønn

Hva er tilbudet:
Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Målgruppe: Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid (se mer informasjon)

Det kreves vedtak for å få tilbudet.

Kontakt: Kontor for tildeling og koordinering - telefon 917 34 286

Mer informasjon: lenke til tjenestebeskrivelse om omsorgslønn

TT-kort

Hva er tilbudet: 
Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

Målgruppe: TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Gjeldende for Innlandet fylkeskommune.

Krav om varighet som er satt til 2 år eller livsvarig. Gjelder for personer fra 8 år som er folkeregistrert i fylket.

Personer som har tilgang til bil eller kjører selv faller ikke inn under ordningen. Manglende kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunnlag.

Det kreves vedtak for å få tilbudet

Kontakt: Innlandet fylkeskommune, telefon 62 00 08 80

Info og søknadsskjema: Tilrettelagt transport (TT-kort)

Fastlege

Hva er tilbudet:
Svangerskapskontroller, legemiddelassistert rehabilitering til gravide. Samhandling med andre tjenester som jordmor, føden, voksenpsykiatri, NAV og andre tjenester. Kan delta i samarbeidsmøte. Oppfølging av mor/far/barn. Bidrar ift. utredninger av barnet eller foreldrene. Henviser til spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe: Gravide, barn unge og familier

Kontakt: Fastlegen   

Tannhelse

Hva er tilbudet:
Råd og veiledning til foresatte om kosthold og tannhelse. Behandler sykdom i munnen og henviser videre ved behov. Samarbeider med andre tjenester i kommunen jfr. samarbeidsavtale.

Målgruppe: Alle

Kontakt: Tannhelsetjeneste VTK  

Frisklivssentralen / Veiledning på levevaner

Hva er tilbudet:
Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Frisklivssentralen gir veiledning ift.:

 • aktivitetsvaner
 • kostholdsvaner
 • slutte å snuse eller røyke
 • søvnvaner

Målgruppe: Over 18 år

Kreves vedtak: Nei

Nettside og kontakt: Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune - Telefon 913 81 301

Fysio- og ergoterapi i helsestasjon for barn 0-5 år

Hva er tilbudet:
Fysio- og ergoterapi til babyer og barn tilknyttet helsestasjonstjenesten. Fysioterapeuten jobber forebyggende og helsefremmende for barn og familier, individuelt eller i gruppe.

Målgruppe: 0-5 år

Kreves vedtak: Nei. Henvendelse meldes direkte inn til tjenesten, med foresattes samtykke.

Kontakt: Fysio- og ergoterapitjenesten “Barne- og ungdomsteam” på telefon 948 66 141 / 476 28 523 (sentralbord)

Mer informasjon: Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Fysio- og ergoterapi i skolehelsetjeneste for barne- og ungdomsskolene

Hva er tilbudet:
Fysio- og ergoterapi til barn og unge som er tilknyttet skolehelsetjenesten. Fysio- og ergoterapeuten jobber forebyggende og helsefremmende for barn og unge, individuelt eller i gruppe. Alle skolene har likt tilbud om fysioterapi og/eller ergoterapi til elever med behov. Fysioterapeut er tilstede en fast dag i måneden på ungdomsskolen.

Fysioterapi er en gratis tjeneste til det året ungdommen fyller 16 år.

Målgruppe: 6-18 år

Kreves vedtak: Nei. Henvendelse meldes direkte inn til tjenesten, med foresattes samtykke.

Kontakt: Fysio-/ ergoterapitjenesten “Barne- og ungdomsteam” på telefon 948 66 141 / 476 28 523 (sentralbord)

Mer informasjon: Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Friskliv ung

Hva er tilbudet:

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Tilbudet har et familiesentrert fokus. Tilbudet er under utvikling, og informasjon vil oppdateres. 

Målgruppe: 13-18 år

Kreves vedtak: Nei. 

Nettside og kontakt: Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune - telefon 476 26 392

Ung trening 

Hva er tilbudet: Lavterskel treningsgruppe for ungdom i Raufosshallen etter skoletid. Det skal være fokus på å erfare glede av å være i fysisk aktivitet. Ledes av fysioterapeut, og/ eller helsesykepleier.

Målgruppe: Ungdommer fra 13-18 år

Kreves vedtak: Nei, men ta kontakt dersom du ønsker å delta.

Kontakt: Fysio-/ergoterapitjenesten “Barne- og ungdomsteam” på telefon 906 98 518 / 948 66 141

Helsestasjon for barn 0-5 år

Hva er tilbudet:
Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle familier med sped- og småbarn. Det innebærer oppfølging, kontroll og veiledning med hensyn til barnets helse, vekst og utvikling. Vi har også en foreldreveileder for veiledning i hjemmet, i barnehagen eller på helsestasjonen.

Kontakt: Telefon: 476 29 299, telefontid: kl. 07.30 - 09.30 og 12.30 - 14.00. Besøksadresse: Sigurd Østliens vei 4, 2830 Raufoss

Helsestasjonens faste tilbud: Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Åpen helsestasjon

Hva er tilbudet:
Mulighet for drop-in, vektkontroll og sosialt samvær med andre småbarnsforeldre. Hver tirsdag mellom kl. 12-13.

Målgruppe: Barn 0-5 år og deres foresatte

Kontakt: Telefon: 476 29 299, telefontid: kl. 07.30 - 09.30 og 12.30 - 14.00. Besøksadresse: Sigurd Østliens vei 4, 2830 Raufoss

Helsestasjon for ungdom

Hva er tilbudet:
Her kan du få hjelp og veiledning ift. prevensjon, kjønnssykdommer og fysisk og psykisk helse. (Taushetsplikt)

Målgruppe: Ungdom mellom 12 - 19 (22) år.

Kontakt: Hovedsakelig drop-in, men kan lage avtaler. Vi er bemannet med helsesykepleier og lege.

Sted: Sagatunet, Sigurd Østliens vei 4, 2830 Raufoss
Telefon (helsestasjonen): 476 29 299 (telefontid 08.30-09.30 og 12.30-14.00)

Åpningstid: Hver mandag kl. 14.00 - 16.30.

Merk: Helsestasjon for ungdom har ikke åpent i alle skoleferier.

Tjenesten er gratis

Lenke til hjemmeside: Helsestasjon for ungdom (HFU)

Jordmortjeneste og svangerskapsomsorg på helsestasjonen

Hva er tilbudet:
Er du gravid og bor i Vestre Toten kommune, kan du få oppfølging av lege og jordmor gjennom svangerskapet. Tilbudet består av 8 undersøkelser i løpet av et normalt svangerskap på 40 uker.

Oppfølgingen inkluderer ultralyd i uke 18 og etterkontroll etter fødsel. Fødselsforberedende kurs (påmelding).

Første konsultasjonen i svangerskapet anbefales mellom uke 8 og 12. Ta kontakt med helsestasjonen så tidlig som mulig i svangerskapet om du ønsker oppfølging av jordmor.

Vi samarbeider med andre tjenester ved behov

Målgruppe: Gravide

Kontakt: Raufoss helsestasjon på telefon 476 28 977

Familieteam

Hva er tilbudet:
Teamet tilbyr veiledning til familier med barn og unge. Målet med tjenesten er å gi hjelp til familierollen; eks samspill, grensesetting, støtte ved endringer i livssituasjon eller alvorlig sykdom i nær familie mm.

Målgruppe: Familier med barn og unge

Kontakt: Raufoss helsestasjon på telefon 476 28 977

Mer info: Familieteam

Skolehelsetjeneste i barne- og ungdomsskolene

Hva er tilbudet:
Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som tilbys elever i alle skoler. Vi samarbeider også med foreldre og ansatte i skolen. Veiledning, vaksinering og samhandling med andre tjenester

Mer informasjon: Skolehelsetjeneste

Migrasjonshelse

Hva er tilbudet:
Oppfølging av familiene den første tiden i Norge, i samarbeid med flere tjenester. Skole- og helsestasjonstjeneste tilbudet i Vestre Toten skal være likt for alle i målgruppene, uavhengig av etnisk tilhørighet, og oppholds-status.

Målgruppe: Flyktninger med lovlig opphold – enten permanent (bosatte), eller midlertidig, familiegjenforenende, arbeidsinnvandrere eller flyttet hit av andre årsaker

Kontakt: Kontoret for migrasjonshelse har adresse på Sigurd Østliens veg 4, Raufoss (Sagatunet).
Telefon ekspedisjon Helsestasjonen: 476 29 299

Mer informasjon: Migrasjonshelse

Smittevern

Hva er tilbudet:
Smittevern er et begrep som omfatter våre tiltak for å oppdage smittsomme sykdommer raskt, slik at de kan behandles, og samtidig forhindre at smittsom sykdom spres til andre. Å være erklært smittefri, er en forutsetning for å kunne begynne på skole, komme i arbeide o.l. For små barn som skal begynne i barnehage, er det også krav om å undersøkelse for tarmparasitter. Det gjennomføres en Helse-kartleggingssamtale og en helsesjekk.

Målgruppe: De som kommer fra land der det er høy forekomst av tuberkulose, eller har vært i situasjoner der man kan ha blitt utsatt for smitte.

Lovpålagt

Kontakt: Helsestasjons- og skolehelsetjenester i Vestre Toten kommune

Kommunepsykolog

Hva er tilbudet: Forebyggende tiltak på tre nivå:

 • Første nivå: individuelle samtaler med kommunens innbyggere som søker helsehjelp for lette eller moderate psykiske vansker. Ved alvorlige vansker anbefales henvisning til spesialisthelsetjeneste via fastlege.
 • Andre nivå: drøfting, kurs, undervisning, veiledningstilbud for forskjellige instanser i kommunen (barnehager, skoler, PP-tjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten, voksenopplæringen osv.)
 • Tredje nivå: samarbeid med andre instanser for å planlegge kommunens forebyggingsstrategi og tiltak.

Tjenesten er gratis og kreves ikke henvisning fra fastlege.

Kontakt: Kommunepsykolog: Tlf.: 481 94 529

Besøksadresse: Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss; Sagatunet, inngang Sør, et.3.

Foreldreveiledningskurs - International Child Development Program (ICDP)

Hva er tilbudet: 
ICDP er et program som har som mål å styrke samspillet mellom foreldre og barn / ungdommer. Kurset er gruppebasert og ledes av dyktige fagpersoner. Flere ulike tjenester tilbyr ICDP i Vestre Toten. 

Målgruppe: Foreldre som ønsker å bli enda bedre omsorgspersoner

Kontakt

Foreldreveiledningskurs - Circle of Security (COS)

Hva er tilbudet: 
Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Kurset Circle of Security, trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldreverktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. 

Målgruppe: Foresatte. Enkeltveiledning og/eller gruppeveiledning

Kontakt: 

Marte Meo

Hva er tilbudet:
Marte Meo er en filmbasert veiledningsmetode for å gi hjelp til familier i deres eget hjem. Metoden går ut på å filme samspill mellom foreldre og barn i hverdagslige situasjoner som lek, stell og mat. Filmen blir brukt til å gi veiledning til foreldrene. Gjennom filmen får man mulighet il å se hva som fungerer i samspillet med barnet, og hvor utfordringene ligger.

Målgruppe: Tilbudet gis til barn og familier etter vedtak i Barneverntjenesten.

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Barneverntjenesten

Foreldreveiledningskurs - Circle of Security (COS)

Hva er tilbudet?
COS (Trygghetssirkelen) er et program som har som mål å styrke samspillet mellom foreldre og barn / ungdommer. Kurset er gruppebasert og ledes av dyktige fagpersoner. Flere ulike tjenester tilbyr COS i Vestre Toten.

Målgruppe: Foreldre som ønsker å bli enda bedre omsorgspersoner

Kontakt: 

Foreldreveiledningskurs - International Child Development Program (ICDP)

Hva er tilbudet: 
ICDP er et program som har som mål å styrke samspillet mellom foreldre og barn / ungdommer. Kurset er gruppebasert og ledes av dyktige fagpersoner. Kurset tilbys også som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger som bosettes i VTK. Flere ulike tjenester tilbyr ICDP i Vestre Toten. 

Målgruppe: Enkeltsamtaler / gruppeveiledning for foreldre som ønsker å bli enda bedre omsorgspersoner

Kontakt

Besøkshjem

Hva er tilbudet:
Besøkshjem tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, er et frivillig hjelpetiltak, og kan gis i kortere perioder for barn som har behov for hjelp etter barnevernloven. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Målgruppe: Barn og ungdom

Kreves vedtak: Tilbudet kan gis til barn etter vedtak i barneverntjenesten

Kontakt:

Familieråd

Hva er tilbudet:
Familier som er i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra Barneverntjenesten til å gjennomføre et familieråd. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er av betydning for barnet, for å drøfte seg fram til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon.

Familierådets utgangspunkt er å styrke barnets og familiens innflytelse på beslutninger som tas, og gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet vedrørende tiltak og ansvarsfordeling. Familieråd er en modell som ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker, gjennom at voksne legger til rette og etterspør barnets mening.

Målgruppe: Familier

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: 

Foreldreveiledningskurs PYC (Parenting Young Children)

Hva er tilbudet:
Et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse.

Målgruppe: Foreldre med ungdommer

Kreves vedtak: Ja

Kontakt:

Multisystemisk terapi (MST) 

MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målgruppe: Ungdom 12-18år

Krever vedtak: Ja.

Kontakt: Barneverntjenesten

PMTO

Hva er tilbudet:
Parent Management Training Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som ofte kommer i konflikt med andre barn og voksne. PMTO tar utgangspunkt i at de sosiale omgivelsene i stor grad påvirker barnets tilpasning.

Foreldrene lærer at det er viktig å gi barnet ros og oppmuntring, samtidig som de får hjelp til å stille tydelige og realistiske krav og grenser for barnet. Målet er å snu barnets negative utvikling og forandre barnets atferd gjennom nye familierutiner og handlinger. PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.  

Målgruppe: Barn 3-12 år.

Krever vedtak: Ja.

Kontakt: Barneverntjenesten

Trygg Base

Hva er tilbudet: Trygg Base-modellen har sin faglige forankring i tilknytningsteori og er spesielt utviklet for fosterforeldre. Sentrale temaer for veiledningen er fosterbarns behov for særlig omsorg, hvordan hjelpe barnet til å føle tillit og tilhørighet, til å håndtere følelser og adferd, samt hvordan hjelpe barnet til positiv selvfølelse og å kjenne seg kompetent.

Målgruppe: Fosterforeldre

Krever vedtak: Nei.

Kontakt: Barneverntjenesten.

Traumebevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F)

Hva er tilbudet: TBO-F består av åtte kurssamlinger med påfølgende gruppeveiledning for fosterforeldre.

Mange barn som bor i fosterhjem, har opplevd stressende og traumatiske hendelser og levd under vanskelige omsorgsforhold. TBO-F gir innsikt i hvordan traumer og stress kan påvirke barns følelser, holdninger og adferd. Målet er at denne innsikten skal gi fosterforeldre trygghet og forståelse til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte. TBO-F kan også veiledes på individ nivå, altså til det enkelte fosterhjem uten å ta del i en gruppe.

Målgruppe: Fosterforeldre med traumeutsatte barn.

Krever vedtak: Nei.

Kontakt: Barneverntjenesten.

Hjelp til å søke barnehageplass

Hva er tilbudet: Barnehagekontoret eller biblioteket kan hjelpe foresatte å søke barnehageplass ved behov.

Målgruppe: Foreldre 

Kreves vedtak: Nei

Kontakt

 • Fyrverkeriet bibliotek telefon - 61 15 34 10
 • Barnehagekontoret - telefon 469 26 423
Redusert foreldrebetaling

Hva er tilbudet: Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Målet er at alle barn skal kunne gå i barnehage uavhengig av inntekt. 

Målgruppe: Familier med lavere inntekt enn inntektsgrensen for maks barnehagepris. 

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: 

 • Barnehagekontoret - telefon 469 26 423
SFO - Skolefritidsordning

Hva er tilbudet: Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid. Barn med særlige behov kan få SFO-tilbud fra 1. til 7. trinn. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Målgruppe: Barn fra 1. til 7. trinn. 

Kreves vedtak: Ja

Mer infoSFO - Skolefritidsordning

SFO - dekke utgifter

Hva er tilbudet: Barnevernstjenesten kan dekke utgifter til SFO etter en kartlegging av foreldrenes økonomiske situasjon og barnets behov. Målet er å utvikle sosial kompetanse i omgivelser med trygge og faste rammer. Bidra til barnets utvikling. 

Etter en vurdering kan det innvilges:

 • gratis SFO for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn
 • rett til redusert foreldrebetaling inntil 6% av skattbar inntekt.
 • 12 timer gratis kjernetid på SFO for elever på 1. trinn fra august 2022

Målgruppe: Barn som har behov for tilbudet

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune

Helhetlig arbeid med språk

Hva er tilbudet: Helhetlig arbeid med språk for barn og unge.Det jobbes systematisk og målrettet med språkutvikling.

Målgruppe: Barn og unge 0- 16 år, samt elever ved Voksenopplæringen

Kontakt: Helsestasjonstjenesten, den enkelte barnehage/ skole

Helhetlig arbeid med skolemiljø

Hva er tilbudet: Systematisk arbeid med trygt og godt skolemiljø.

Målgruppe: Alle elever

Kontakt: Den enkelte skole, PPT

Informasjon: Skoleeiers system for trygt og godt skolemiljø

«Tidlig innsats Team» (TIT)

Hva er tilbudet: Barnehagen vurderer om barn kan få hjelp, som sikrer forsvarlig utvikling, innenfor sitt daglige oppholds-miljø. Det kan få som konsekvens, at man justerer det ordinære barnehagetilbudet. Med utgangspunkt i egen kompetanse kartlegger, vurderer, justerer og evt. prøver barnehagen ut nye tiltak innenfor de ordinære rammene.

Barnehagen kan be om hjelp til å dette gjennom PPTs «Tidlig innsats Team». TIT anvender pedagogisk analyse i arbeidet og vil ved behov innhente kompetanse fra PASt (se under).

Når: På nivå 1 i figuren i  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Målgruppe: 0-6 år, barn i private og kommunale barnehager i førskolealder

Krever vedtak: Nei, trenger ikke vedtak etter forvaltningsloven.  

Kontakt: Barnehagen

Logopediske tiltak   

Hva er tilbudet: Barnet og foreldrene/foresatte kan få hjelp og veiledning til vurdering og støtte i barnets språk- og lydutvikling. Logoped gir direkte og indirekte hjelp (veiledning til foreldre/foresatte for hjemmeøvelser).

Logoped kan være en samarbeidspartner for foreldre/foresatte, barnehagen og skolen når det gjelder uttalevansker, språkforstyrrelser, alternativ kommunikasjon, stemmevansker, stamming og andre språklige støttetiltak.

Når: På nivå 1 i figuren Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Målgruppe: 0 - 15 år

Krever vedtak: Nei, trenger ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven    

Kontakt: Barnehagen, skolen, logoped i PPT eller pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

PASt («Positivt Atferds Støtte team»)

Hva er tilbudet: Teamet består av vernepleiere og PP. Rådgiver som sammen med lærere og assistenter bygger kompetanse praktisk, teoretisk og på systemnivå i barnehagene og barne- og ungdomsskolene. Målsettingen for teamets arbeid er kompetente voksne som kan håndtere atferd som utfordrer.  Bygge forståelse for at de voksne sin praksis kan opprettholde og forsterke atferd.   

Når: På nivå 1 i figuren i  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Målgruppe: 0 – 15 år. 

Kreves vedtak: Nei, trenger ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Barnehagen eller skolen

Sakkyndig vurdering - (pedagogisk utredningsdel og tilrådning – til vedtaksmyndighet)  

Hva er tilbudet:
PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Individrettede oppgaver:
Hvis det er bekymringer rundt et barns særlige behov eller en elevs læringsutbytte, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en tilmelding. I barnehageområdet/ førskolealder bistår TIT og i skolene PP. rådgiver på skolekontaktdager.

Når: På nivå 1 i figuren i  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Målgruppe: 0 – 15 år. 

Kreves vedtak: Nei, trenger ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Barnehagen, skolen og pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

Systemrettede oppgaver
PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn, elever og voksne med særskilte behov. Skolene prøver ut tilpasset og intensiv opplæring.

Når: På nivå 2 i figuren i  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak 

Målgruppe: 0 – 15 år. 

Kreves vedtak: Nei, trenger ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Barnehagen eller skolen

Etter tilmelding til PP-tjenesten skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger.

Når: På nivå 3 i figuren i  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Målgruppe: 0 år – voksne, etter tilmelding skal PP-tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger i disse sakene:

Kreves vedtak: Nei, trenger ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Barnehagen, skolen, voksenopplæringen og pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagealder/førskolealder

Hva er tilbudet: Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehagelova § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp), rett til tegnspråkopplæring (barnehagelova § 38), tidligere skolestart (opplæringslova § 2-1, tredje ledd), utsatt skolestart (opplæringslova § 2-1, tredje ledd)

Målgruppe: 0-6 år

Krever vedtak: Ja, trenger enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Kontakt: Barnehagen og pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

Spesialundervisning i skolen  

Hva er tilbudet: Spesialundervisning (opplæringslova § 5-1), fritak fra opplæringsplikten (opplæringslova § 2- 1, fjerde ledd), tegnspråkopplæring i grunnskolen (opplæringslova § 2-6), punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen (opplæringslova § 2-14).  

Målgruppe: 6-15 år

Krever vedtak: Ja, trenger enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Skolen og pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

Mer info: Se kvalitetssystem om arbeidet før tilmelding til PPT:  Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Spesialundervisning for voksne

Hva er tilbudet: Spesialpedagogisk hjelp til voksne med behov for grunnskoleopplæring (Opplæringslova § 4a-2).

Målgruppe: 16 år og eldre.  

Krever vedtak: Ja, trenger enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Kontakt: Voksenopplæringen og  pp-tjenesten@vestre-toten.kommune.no

Grunnskole for ungdom og voksne

Hva er tilbudet: Voksenopplæringen gir undervisning i grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen i matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og norsk. Opplæringen følger skoleåret og du må søke om å få delta. Du kan selv velge hvor mange fag du ønsker og om du vil ta eksamen. Du får grunnskolevitnemål ved bestått eksamen. Vi har også rådgivning i forhold til videre skolegang.

Målgruppe: Ungdom fra 16 år og voksne

Søknadsskjema: Elektronisk søknadsskjema

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Tlf. 61 15 39 60 mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
Besøksadresse: Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4, Raufoss.

Videregående og grunnskole for voksne

Hva er tilbudet: En kombinasjon av grunnskole og videregående skole  for raskere å kunne få et fagbrev.

Målgruppe: Fra 20 år.

Søknad: Ordnes i samarbeid med voksenopplæringen.

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Tlf. 61 15 39 60 mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
Besøksadresse: Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4, Raufoss.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Hva er tilbudet: Norskopplæring på ulike nivå. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen. Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap, samt statsborgerprøve. Ved gjennomført opplæring får du et prøvebevis.

Målgruppe: Flyktninger og innvandrere mellom 16 og 67 år.

Søknad: Ordnes i samarbeid med voksenopplæringen

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Tlf. 61 15 39 60 mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
Besøksadresse: Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4, Raufoss.

Spesialundervisning for unge og voksne

Hva er tilbudet: Unge og voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, kan ha rett på spesialundervisning. Dette gjelder også voksne som har behov for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter (som lese- og skriveferdigheter og daglige gjøremål). Opplæringen følger skoleåret, men det kan være mulig med oppstart til andre tider i løpet av året. Vi samarbeider også om undervisning av elever innen ulike institusjoner innen rus, psykiatri, og atferd.

Målgruppe: De som er 16 år og eldre, og som har rett til spesialundervisning.

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Tlf. 61 15 39 60 mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
Besøksadresse: Sagatunet, Sigurd Østliens veg 4, Raufoss.

Søknadsskjema: Lenke til søknadsskjema

Lærlingekontor

Hva er tilbudet: Som lærling får du:

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Tett oppfølging og veiledning av våre kvalifiserte faglige ledere og instruktører
 • Egen intern opplæringsplan i henhold til opplæringsloven
 • Skriftlig og muntlig evaluering underveis i læretiden
 • God integrering i faglig og sosialt fellesskap på arbeidsplassen
 • Mulighet for å søke om læreplass i utlandet via internasjonalt servicekontor
 • Mulighet for å få jobb i etterkant av bestått fagprøve

Målgruppe: 18-24 år

Hvordan søker du: I tillegg til å registrere deg på vigo.no, må du søke direkte til Vestre Toten kommune ved å benytte elektronisk søknadsbehandling: Ledige stillinger i Vestre Toten kommune.

Kontakt: Lærlingekoordinator tlf. 480 78 174

Boligtjenester

Hva er tilbudet: Bostøtte - følg denne lenken for informasjon vedrørende bostøtte.

Startlån/tilskudd - følg denne lenken for informasjon vedrørende startlån/tilskudd

Kommunal bolig - følg denne lenken for søknad om leie av kommunal gjennomgangsbolig

Målgruppe: Alle som trenger hjelp til å ha et sted å bo

Kontakt: NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Tlf. 55 55 33 33.

Sosialhjelp

Hva er tilbudet: Sosialhjelp - følg denne lenken for å få veiledning innen sosialhjelp 

Målgruppe: Personer som har økonomiske bekymringer og økonomiske betalingsproblemer. Behovsprøvd jfr. Sosialtjenesteloven §17-19

Kontakt: NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Tlf. 55 55 33 33. 

ØkonomiNAVigasjon

Hva er tilbudet: NAV-kontorene i Østre og Vestre Toten har samarbeidet om et helt nytt tilbud for økonomisk råd og veiledning. De to NAV-kontorene tilbyr nå video- og podkast i åtte episoder, og de tar for seg ulike temaer innenfor personlig økonomi.

Målgruppe: Alle

Kontakt: Følg denne lenken for å komme til ØkonomiNAVigasjon

Økonomisk rådgiving/gjeldsrådgivning

Hva er tilbudet:Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale.

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Følg denne lenken for å få veiledning innen økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Flyktningetjenesten Bosetting og integrering

Hva er tilbudet:. Bistå bruker med økonomiske råd og veiledning, bolig, praktiske ting (f.eks. lære å handle, bruke nettbank m.m.)

Målgruppe: Flyktninger som bosettes i Vestre Toten etter avtale med IMDI

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Mer info: https://www.imdi.no/ 

Flyktningetjenesten programrådgivere NAV

Hva er tilbudet: Bistå bruker med kvalifisering til arbeid og utdanning, fremfor alt introduksjonsprogrammet, men også tiltak, studier, arbeidspraksis m.m.

Målgruppe: Flyktninger som kommer til Vestre Toten

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Mer info: https://www.imdi.no/

Rådgiving og informasjon fra NAV

Hva er tilbudet: Vi gir informasjon, rådgivning og veiledning om arbeid, helse, ytelser og økonomi. Vi kartlegger ressurser og utfordringer og avklare ulike alternativer til å bli selvforsørget - Hva skal til for deg? Dette gjøre vi ved tett og individuell oppfølging, og i jobb- og veiledningsmøter: kartlegge behov, ta sjefsrolle i eget liv, sette seg mål, skissere muligheter, jobbsøknad - og CV skriving. 

Målgruppe: Alle som har behov for bistand og aktivitet  

Kreves vedtak: Ja

Kontakt: Telefon 55 55 33 33 / www.nav.no

Jobbsøk

Hva er tilbudet: Kurs, CV- , søknadsskriving, intervjutrening, arbeidsmarkedsinformasjon, bedriftsbesøk

Målgruppe: Jobbsøkere

Krever vedtak: Ja

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Drop-in for ungdom NAV

Hva er tilbudet: Gruppeveiledning for ungdom arbeid og aktivitet.

Målgruppe: Ungdom

Kontakt: Telefon 55 55 33 33, Oppmøtested: Mottaket på NAV

NAV i skole

Hva er tilbudet: Veiledning av ansatte og elever. Forebyggende arbeid og veiledning på ungdomsskole og videregående skole. Tidlig innsats ift. elever som står i fare for å ikke fullføre VGS/ har droppet ut.

Målgruppe: Elever på ungdomsskole og videregående skole

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Isiflo jobb- og rekrutteringssenter

Hva er tilbudet: Samarbeid mellom NAV og Isiflo AS med tilbud om arbeid

Målgruppe: De som deltar i Introprogram i VTK, de som har sosialhjelp og er under 30 år, andre som ikke kan nyttiggjøre seg andre statlige virkemidler

Kontakt: Telefon 55 55 33 33 www.nav.no (ekstern lenke)

Kvalifiseringsprogrammet

Hva er tilbudet: Tilbud om oppfølging og arbeidstrening for å komme i arbeid eller aktivitet

Målgruppe: For de som trenger utvidet bistand til å komme i arbeid eller aktivitet, og som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige virkemidler

Kontakt: Telefon 55 55 33 33

Link: Kvalifiseringsprogrammet https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/kvalifiseringsprogrammet  

Støttekontakt

Hva er tilbudet: Du kan søke om støttekontakt hvis du trenger bistand for å kunne få en mer meningsfylt fritid. Støttekontakten kan benyttes som både fritidskontakt og treningskontakt. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.
Det er dine interesser og behov som avgjør hva støttekontakttimene skal brukes til. 
Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Målgruppe: Personer/familier med behov for støttekontakt på grunn av nedsatt funksjonsevne, alder eller sosiale utfordringer

Tjenesten er gratis.

Kontakt: Koordinator støttekontakt Tlf.: 61 15 33 00 (Resepsjon)  

Mer informasjon: https://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/stottekontakt/

Fyrverkeriet kulturskole

Hva er tilbudet: Har du lyst til å synge eller spille et instrument? Tegne, male og skape med hendene dine? Spille teater på en scene foran et publikum? Møte folk som liker det samme som deg? Da er Fyrverkeriet Kulturskole stedet å være!

Tilbud: Individuell musikkundervisning på piano, treblås, messingblås, fiolin, gitar, bass, ukulele, slagverk, elektronisk musikk og sang. Teaterundervisning og kunstundervisning i grupper. Vi arrangerer også ulike verksteder i helger og ferier f.eks juleverksted og påskeverksted. For de aller yngste innbyggerne har vi musikkgrupper for foreldre og barn på Småtrølltræff, og for de eldste kan vi tilby musikk på institusjonene. Vi kan også tilpasse og tilrettelegge tilbud for de som har behov for dette.

Vi er kommunens ressurssenter for opplæring i og formidling av kunst- og kulturfag og hos oss jobber det pedagoger og prosjektarbeidere med kunst- og kulturfaglig bakgrunn. Kulturskolen har en egen fagplan der undervisningens innhold og læringsmål er beskrevet.

Her er lenke til fagplanen: fyrverkeriet-kulturskole_fagplan-revidert2021.pdf (vestre-toten.kommune.no)

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne i alderen 0-100 år

Kontakt: https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturskole/

Lenke til påmelding: Speedadmin https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturskole/side42/

Fyrverkeriet Kulturskole på Facebook: Fyrverkeriet Kulturskole

Friplass kan innvilges etter søknad

Småtrølltræff 

Hva er tilbudet: Et gratis nettverkstilbud med musikk, lunsj og trilletur. Et samarbeid mellom kultur, frivilligsentralen, og veileder fra helsestasjonen.

Målgruppe: Barn 0-2 år og deres foresatte

Kontakt: Kulturskolen Tlf. 61 15 34 74. Besøksadresse: Fyrverkeriet kulturhus

Mer informasjon:

Småtrølltræff i Vestre Toten | Facebook   Musikk fra livets begynnelse

Småtrølltræff - Kulturskole - Fyrverkeriet (vestre-toten.kommune.no)

Juniorklubb

Hva er tilbudet: Etter-skoletilbud for 5. - 7. trinn. Barna kan velge mellom forskjellige aktiviteter innenfor idrett, kultur og friluftsliv etter at de har fått en liten matbit. I tillegg kan de velge "spill & chill", hvor fokuset er å være sosial og hvor det er lite krav, som på Ungdomshuset. Vi har fokus på medbestemmelse og at barna skal få prøve nye fritidstilbud eller bare være. Friheten er stor, og de kan komme og gå når de vil. Sammen med faste og trygge ansatte er aktivitetene ofte drevet av skoleelever fra videregående eller frivillige lag og foreninger.

Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding.

Målgruppe: Alle elever på 5. 6. og 7. trinn

Kontakt: Torsdager klokken 14.00 - 16.00 i Fyrverkeriet. I tillegg har vi testdager for at også barna i distriktene skal få oppleve dette tilbudet. Telefon: 469 26 443

Fyrverkeriet bibliotek

Hva er tilbudet: Verkstedet
Vil du bli en oppfinner? Eller trenger du rett og slett et nytt håndtak på kjøleskapet? Verkstedet er plassen for deg! Hos oss kan du for eksempel 3D-printe, lage og programmere roboter, lære Arduino, koding, LittleBits, Mindstorms, sying, spikking, lodding, og masse annet.

Målgruppe: Alle, hovedsakelig tilbud til barn og unge

Kontakt: https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietbibliotek/kontakt-oss/

Kodeklubben CodeBreakers

Hva er tilbudet: Samlinger for barn og unge som er interessert i koding / programmering.
Målgruppe: Barn og unge
Kontakt: https://www.vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietbibliotek/kontakt-oss/

Ungdomshus

Hva er tilbudet: Vi er et sted der ungdommene kan være seg selv, bli sett, hørt og ivaretatt. Her kan de møte andre på samme alder, spille spill, biljard, høre på musikk, danse, se film, spise middag og selv komme med forslag på hva de har lyst til å gjøre. I tillegg til at vi ofte kjører Livestream, har vi åpent Musikkverksted og Mekkeverksted.  Vi reiser også ut på enkelte aktiviteter, og disse er som regel gratis å være med på. Ungdomshuset har et klubbstyre og en egen guttegruppe. Det er alltid 2-3 voksne på jobb. En høyskoleutdannet har det faglige ansvaret for innholdet.

Målgruppe: Ungdom 13- 18 år

Kontakt: Tlf.: 919 17 410 / 958 79 003 Fyrverkeriet ungdomshus

Alle våre tilbud og aktiviteter er gratis eller har lav pris.

Mer info: Fyrverkeriet ungdomhus

Ungdomskontakt

Hva er tilbudet: Ungdomskontakten  driver forebyggende ungdomsarbeid. En ungdomskontakt vet mye om ungdommer og hvilke utfordringer de kan stå ovenfor. Noe av det viktigste en ungdomskontakt gjør, er derfor å prate med ungdommer om store og små ting, vanskelige ting og fine ting. 

Ungdomskontakten har trefftid på Ungdomshuset, driver oppsøkende arbeid på ungdomsskolen, kjører jente- og guttegrupper, tilbyr faste samtaler og "drop-in" samtaler, arrangerer diverse turer m.m. Foreldre kan ta kontakt for råd/veiledning etc. Ungdomskontakten har taushetsplikt.

Målgruppe: Ungdommer 12-20 år

Tilbudet er gratis

Kontakt: Ungdomskontakt Telefon: 919 17 410

Aktivitet og fritidstilbud v/frivillige og andre

Hva er tilbudet: Det finnes et stort mangfold av aktiviteter og fritidstilbud i Vestre Toten, både innen kunst- og kulturfeltet og innen idrett og fysisk aktivitet.

Se kulturskole, ungdomshus  og kulturhus/bibliotek for mange ulike aktivitetstilbud

Av store anlegg kan nevnes Totenbadet med badeland og svømmehall, Nammo stadion og Raufoss Storhall (fotballhall), Raufosshallen og Reinsvoll idrettshall.

Idrettslag og kommune preparerer mange kilometer med skiløyper i vinterhalvåret og på sommertid er det et utall med merkede turstier i hele kommunen. På noen skoler legges det skøyteis på vinteren. På alle skolene i kommunen er det aktivitetsanlegg som står til disposisjon utenom skoletiden. Noen eksempler på årlige aktiviteter:

Målgruppe: Alle innbyggere

Kontakt og mer informasjon: Frivillighet i Vestre Toten

For mer informasjon om ulike muligheter som finnes i Vestre Toten, se: Lag- og foreningsregister

Vestre Toten utstyrsbank

Hva er tilbudet: Gratis utlån av tur og friluftsutstyr.

Målgruppe: Alle

Mer info: Vestre Toten Utstyrsbank på Facebook

Kontakt: Vestre Toten kommune telefon 61 15 34 00 eller vaktmobil telefon 947 83 045

Ledsagerbevis

Hva er tilbudet: Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe: Funksjonsnedsettelse, eller andre behov som krever følge/assistanse for å kunne delta.

Kontakt: Fyrverkeriet Kultur telefon 61 15 34 00

Hvordan søker du:  http://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede/

Torsdagsklubb

Hva er tilbudet: På torsdager er fra kl. 18.00.-20.00 arrangeres Torsdagsklubben i Fyrverkeriet ungdomhus. Det koster kr. 10,- i inngang (ledsager gratis mot ledsagerbevis). Salg av pizza e.l.,brus og kaffe. Noen ganger er det underholdning, dans eller andre kunsttilbud som maling på i løpet av klubbkvelden.
Følger skoleruta.

Målgruppe: unge voksen/voksne med bistandsbehov

Kontakt: Vestre Toten kommune - telefon 61 15 34 00

3. Interkommunale tilbud, tilbud frivillig sektor, hjelpetelefoner(- ikke utfyllende lister)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk avdeling Gjøvik (BUP)

Hva er tilbudet: Poliklinikk Gjøvik gir utrednings- og behandling til barn og unge i alderen 0-18 år, med moderate til alvorlige psykiske lidelser. BUP Gjøvik dekker 13 kommuner i Vest-Oppland (Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og de 6 kommunene i Valdres).

Tilbudet er frivillig.

Målgruppe: Barn og unge 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser.

Kreves vedtak: Ja. Det kreves henvisning fra lege, psykolog eller barnevern for å få tilbudet.

Kontakt:

 • Telefon: 61 14 51 50
 • Postadresse: Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik, Kyrre Greppsgate 11, 2819 Gjøvik

Mer info: BUP Gjøvik

DPS Gjøvik

Hva er tilbudet: DPS Gjøvik har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til voksne pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid. Enheten har ansvar for de 13 kommunene i Vestoppland.

Målgruppe: Pasienter som har behov for utredning og behandling, fra 18 år.

Det kreves henvisning og vedtak for å få tilbudet

Kontakt:

Mer info: DPS Gjøvik

Familievernkontoret Innlandet Vest

Hva er tilbudet: Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Vi tilbyr: Hjelp til parforholdet. Hjelp til familien. Hjelp til samarbeid om felles barn (foreldre som ikke bor sammen) Hjelp til barn og unge. Mekling ved samlivsbrudd. Tilbud til foreldre som er fratatt omsorgen for barnet sitt.

Målgruppe: Alle

Kontakt: Telefon 466 17 150 Telefontider: 08.30 - 15.00

Mer info: Familievernkontoret (ekstern lenke)

Gjøvik Krisesenter IKS

Hva er tilbudet:

Du som opplever vold i familien eller fra en annen som står deg nær, kan få gratis hjelp på krisesenteret. Du kan ringe oss hele døgnet. Vi hjelper deg med en gang. Du kan bo her hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine. Du kan også komme hit til samtale. Vi gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn.

Vi tilbyr også informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.

Målgruppe: Personer utsatt for vold i nære relasjoner

Tilbudet er døgnåpent og gratis.

Kontakt: Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60

Mer info: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)

Gjøvik politistasjon - politikontakt

Hva er tilbudet: Råd og forebygging. Det å være oppmerksom og å ta noen forholdsregler kan ofte være med på å avdekke eller hindre kriminelle handlinger. Politiet gir deg råd om hva du kan gjøre.

Hvis det er noen en er urolig når det gjelder barn og ungdom, kan en kontakte politiet på Gjøvik. De har en forebyggende enhet og en politikontakt som er knyttet opp mot vår kommune. Det er mulig å snakke med disse om en har noen spørsmål. Vi har et generelt søkelys mot familievold, dette inngår som en ordinær del av politiets arbeidsmetoder.

Målgruppe: Alle

Kontakt: Gjøvik politistasjon

 • Politikontakt, forebyggende enhet: tlf. 26 11 54 11

Mer informasjon: https://www.politiet.no/ (ekstern lenke)

N o k Gjøvik

Hva er tilbudet: Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Målgruppe: Deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep, pårørende, fagpersoner

Tilbudet er gratis

Kontakt: Telefon: 61 17 14 00

Nyttig lenke: nokgjovik.no (ekstern lenke)

Montebellosenteret

Hva er tilbudet: Kursopphold for kreftrammede og pårørende (også for barn)

Krever legeerklæring – søknad (Finnes støtteordninger via Kreftforeningen)

Kontakt: montebellosenteret.no (ekstern lenke)

Kreftforeningen

Hva er tilbudet: Hos oss kan du få råd, hjelp og støtte i situasjonen du står i. Vi har møteplasser og tilbud over hele landet. Innlandet: Våre tilbud (kreftforeningen.no)

Målgruppe: Alle

Kontakt: Kreftforeningen, Telefon 928 73 766

Mer info: kreftforreningen.no (ekstern lenke)

Barnevernvakt 

Hva er tilbudet: Bistand til familier i krise, og/eller familier som er i behov for rask hjelp av ulike årsaker. Gjøvik interkommunale barnevernvakt ivaretar Vestre Totens barnevernvakt utover ordinær kontortid.

Kontakt:

Mer info: Barnevernvakten, Gjøvik kommune

Alarmtelefonen for barn og unge

Hva er tilbudet: Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis

Kontakt: Telefon: 116 111

Mer info: www.116111.no (eksternt nettsted)

Epost: alarm@116111.no 

Vold i nære relasjoner

Hva er tilbudet: Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøver kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.
Målgruppe: Du som er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold

Kontakt: Ta kontakt med en av tjenestene:

 • Pårørendelinjen: En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte  personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
Vakttelefoner, nødnummer og hjelpenummer

Publisert: 24.06.2021 10:54
Sist endret: 10.05.2023 12:10