NAV og sosiale tjenester

Innhold

NAV, Vestre Toten kommune

NAV Vestre Toten

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Hovedtelefonnummer er 55 55 33 33.

Åpningstider - betjent/ubetjent mottak: 

Aktuelt

8. august 2022: Har du ledig husrom til flyktninger? Her finner man informasjon og skjema
Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten informerer: Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Dersom du har ankommet Vestre Toten kommune er det viktig at du:

 • Dersom du ikke har søkt asyl, men skal søke er det nå mulighet for å registrere deg og din familie i Innlandet. Hvis du ikke har timeavtale hos politiet, kan du bestille tid hos Innlandet politidistrikt på tlf 40 02 61 90. Telefonen er åpen mandag - fredag 09.00-15.00.
 • Ta kontakt med veileder i NAV for registrering i kommunen.
 • All kommunikasjon med veileder på NAV foregår på engelsk.

Kontakt pr telefon mellom kl. 09.00- 14.00 på hverdager:

 • 902 77 210
 • 414 04 429
 • 949 76 151

Kontakt, epost: nav.vestretoten@nav.no

Eventuelt kontakt mottak i åpningstiden mandag, onsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 11.00

Med vennlig hilsen
Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten

Інформація для біженців з України: Загальна інформація (Оновлено 5 травня 2022 року)

Інформація для біженців з України: Загальна інформація (Оновлено juli 2022 року)

18. mars 2022: Informasjon om sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt, som skal brukes til å betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Målet med sosialhjelpen er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. 

Alle andre muligheter må som regel være utnyttet før du har rett på sosialhjelp. Andre muligheter kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, så kan du ta kontakt med NAV for råd og veiledning.  

Før du søker 

Når du søker, må du gi opplysninger om deg selv og den økonomiske situasjonen din. Du må i utgangspunktet dokumentere opplysningene gjennom vedlegg til søknaden din. Om du er gift må også ektefelles økonomiske situasjon dokumenteres. 

Eksempler på hva du kan bli bedt om å dokumentere: 

 • Skattemelding 
 • Saldo på alle bankkontoer 
 • Inntekter (f.eks. lønnslipp, stønader, barnebidrag med mer) 
 • Husleiekontrakt 
 • Barnehage / SFO 
 • Samvær med barn 

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, og få en individuell vurdering. 

Du kan også søke om tjenesten «opplysning, råd og veiledning», uavhengig av om du har rett til økonomisk sosialhjelp.   

Andre muligheter 

 • Sjekk om du har rett på Bostøtte fra Husbanken. Søknadsskjema finnes på husbanken.no 
 • Søk jobber 
 • Feriepenger, skattepenger, barnetrygd, barnebidrag,  

Nødsituasjon 

Hvis du er i en nødssituasjon, skal du få et raskt svar. Med nødsituasjon menes at du ikke kan skaffe deg det helt nødvendigste, for eksempel mat, reiseutgifter, og utgifter for å hindre avstenging av nødvendige tjenester, slik som strøm. 

Hvis du er i en nødssituasjon, skal du få et raskt svar. 

Reiseutgifter 

De veiledende satsene for livsopphold er ment å dekke vanlige reiseutgifter. Hvis du har store reiseutgifter så kan du søke om ekstra stønad til dette. Sosialhjelp er ikke ment å dekke utgifter til førerkort eller egen bil, med mindre dette er helt nødvendig for deg. 

Etter du har søkt 

Saksbehandlingstiden varierer. Vanligvis så vil du få svar innen to uker. Hvis du ikke har levert alle nødvendige vedlegg for å dokumentere situasjonen din, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.  

Når vi har behandlet søknaden din, får du et vedtak med en avgjørelse, som du må lese nøye. Ofte vil vi stille ett eller flere krav til deg i avgjørelsen, som du må oppfylle.  I vedtaksbrevet ditt, brevet som inneholder avgjørelsen på søknaden, finner du mer informasjon om beløp og utbetalinger. Utbetalingsdatoer står i vedtaket. 

Du kan klage hvis du mener at avgjørelsen er feil. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket med avgjørelsen. Klagen sendes til NAV Vestre Toten.  Du har rett til innsyn i saken din. Gi beskjed til NAV dersom du ønsker det. 

Du må gi beskjed om endringer 

Du må gi beskjed til oss hvis situasjonen din endrer seg etter at du har søkt. Det kan for eksempel være:

 • Om du får andre inntekter. Det kan være arbeidsinntekt, engangsstønad ved fødsel, tiltakspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd, introduksjonsstønad, gaver, gevinster og annet. Om inntektene ikke er fra NAV må du levere dokumentasjon. Du må bruke pengene til å leve av og må klare deg med egne inntekter så langt det lar seg gjøre.  
 • Du planlegger å flytte 
 • Om du blir innlagt i institusjon. For eksempel sykehus, fengsel og behandlingsinstitusjoner 
 • Om det blir endringer i hvem du bor sammen med  

Barn over 18 år 

Barn over 18 år må i utgangspunktet forsørge seg selv. Dersom de trenger sosialhjelp må de sende egen søknad, med mindre de går på vanlig videregående skole. Om du har barn over 18 år som går på videregående skole så må du opplyse om dette i søknaden. Legg ved dokumentasjon på barnets stipend fra Lånekassen.  

Krav som kan stilles til deg 

Er du under 30 år, må du delta i aktivitet for å motta økonomisk sosialhjelp, med mindre det er gode grunner til at du ikke kan være i aktivitet. Dette kan også kreves at du deltar på aktiviteter selv om du er over 30 år.  Hvis du har mulighet til å jobbe så kreves det at du søker jobber. Hvis målet er at du skal komme i arbeid eller aktivitet, så kreves det at du sender meldekort og samarbeider aktivt med NAV. 

Satser 

Økonomisk støtte blir beregnet etter en individuell vurdering av din sak. NAV Vestre Toten bruker statens veiledende satser for livsopphold som utgangspunktet når vi skal vurdere hvor mye du trenger for å leve. Satsene finner du på nav.no/satser. Velg deretter «statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad». 

Nødvendige utgifter til bolig, strøm, helse, briller, tannbehandling med mer varierer, og er derfor ikke tatt med i den veiledende satsen. Du kan søke om hjelp til dette hvis du trenger det. Du kan også søke om hjelp til å dekke utgifter til barn, for eksempel til fritidsaktivitet, utstyr, samvær med mer.  

Regelverk 

Du må normalt ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Du har ikke rett til økonomisk sosialhjelp hvis du oppholder deg i utlandet. 

Du skal vanligvis søke sosialhjelp til NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg.  

Får du etterbetalt trygdeytelser, kan vi kreve tilbake utbetalt sosialhjelp for samme periode for deg og eventuell ektefelle.  

Du søker om sosialhjelp på nav.no/sosial.  Her kan du også ettersende dokumenter og finne mer informasjon om sosiale tjenester og aktuelle lovverk. Her finner du også rundskrivet til sosialtjenesteloven, som beskriver hvordan loven skal forstås. 

Er du ikke digital bruker så kan du levere søknaden per papir. Papirsøknaden finner du i mottaket vårt. Søknaden ligger også inne på Vestre Toten kommune sin hjemmeside.

Інформація про соціальну допомогу (Informasjon om sosialhjelp - ukrainsk)

Фінансова соціальна допомога – це тимчасовий дохід, який спрямовується на оплату необхідних витрат для життя. Мета соціальної допомоги полягає в тому, щоб ви мали можливість якомога швидше забезпечити першочергові потреби.

Усі інші можливості, як правило, необхідно використати, перш ніж ви отримаєте право на соціальну допомогу. Під іншими можливостями розуміється, наприклад, дохід з місця роботи, інші доходи або власні кошти. Якщо вам потрібна допомога, щоб дізнатися, які у вас можливості, ви можете зв’язатися з NAV за порадою та вказівками.

Перш ніж подати заяву

При подачі заяви ви повинні надати інформацію про себе та своє фінансове становище. Ви маєте спочатку задокументувати інформацію за допомогою додатків (вкладень) до вашої заяви. Якщо ви одружені, фінансове становище вашого чоловіка також має бути документально підтверджено.

Приклади того, що вас можуть попросити задокументувати:

 • Податкова декларація
 • Залишок на всіх банківських рахунках
 • Дохід (наприклад, розрахунковий (зарплатний) лист, пільгові виплати, аліменти тощо)
 • Договір оренди житла
 • Дитячий садок / Група подовженого дня в школі (SFO)
 • Проведення часу з дітьми

Кожен має право звернутися за фінансовою соціальною допомогою та отримати право на індивідуальний розгляд.

Ви також можете звернутися за послугою «інформація, консультація та інструкція», незалежно від того, чи маєте ви право на фінансову соціальну допомогу.

Інші можливості

 • Перевірте, чи маєте ви право на отримання житлової допомоги від Житлового банку (Husbank). Бланки заяв можна знайти на husbanken.no.
 • Подавайте заявку на роботу
 • Відпускні, податки, допомога на дитину (barnetrygd, barnebidrag)

Надзвичайні ситуаціі

Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, ви отримаєте швидку відповідь. Надзвичайна ситуація означає, що ви не маєте коштів на найнеобхідніше. Наприклад: їжу, проїзд та витрати, для запобігання відключенню необхідних послуг, таких як електроенергія.

Витрати на проїзд

Встановлені тарифи призначені для покриття звичайних витрат на проїзд. Якщо у вас великі витрати на проїзд, ви можете подати заяву на додаткову  поміч для цього. Соціальна допомога не призначена для покриття витрат на отримання водійських прав або власного автомобіля, якщо це не є конче необхідним для вас.

Після того, як ви подали заяву

Час обробки справи може відрізнятись. Зазвичай відповідь ви отримаєте протягом двох тижнів. Якщо ви не надали всі необхідні додатки, щоб задокументувати вашу ситуацію, може знадобитися більше часу, перш ніж ви отримаєте відповідь на вашу заяву.

Після того, як ми обробимо вашу заяву, ви отримаєте повідомлення з рішенням, яке ви повинні уважно прочитати. Часто ми висуваємо до вас одну або кілька вимог при прийнятті рішення, яким ви повинні відповідати. У вашому листі-рішенні (листі, який містить рішення щодо заяви), ви знайдете більше інформації про суми та виплати. Дати сплати зазначаються в рішенні.

Ви можете оскаржити рішення, якщо вважаєте його неправильним. Термін подання апеляції становить 3 тижні з моменту отримання повідомлення з рішенням. Скарга має бути направлена ​​до NAV Vestre Toten. Ви маєте право на інформацію по справі. Повідомте NAV, якщо хочете.

Ви повинні повідомити нас про зміни

Ви повинні повідомити нас, якщо ваша ситуація зміниться після того, як ви подали заяву. Наприклад, це може бути:

• Якщо ви отримуєте інші доходи. Це може бути дохід від праці, одноразова допомога при народженні (engangsstønad ved fødsel), tiltakspenger, arbeidsavklaringspenger, допомога по безробіттю (dagpenger), допомога по інвалідності (uføretrygd), intoduksjonsstønad, подарунки, інші прибутки тощо. Якщо дохід не від NAV, необхідно подати документацію. Ви повинні використовувати гроші, щоб жити, і по можливості розпоряджатися своїми власними доходами.

 • Ви плануєте переїхати
 • Якщо вас зарахували до установи. Наприклад, лікарні, тюрми та інше
 • Якщо відбулися зміни в тому, з ким ви живете

Діти доросліше 18 років

Діти доросліше 18 років повинні в основному утримувати себе самостійно. Якщо вони потребують соціальної допомоги, вони повинні надіслати власну заяву, якщо вони не навчаються у звичайній старшій школі (Videregående skole). Якщо у вас є діти віком понад 18 років, які навчаються у старшій школі, ви повинні вказати це в заяві. Додайте документацію про стипендію дитини з Кредитного фонду (Lånekassen).

Вимоги, які можуть встановлюватись до вас

Якщо вам не виповнилося 30 років, для отримання фінансової соціальної допомоги, ви повинні брати участь у різноманітних заходах якщо немає вагомих причин, чому ви не можете бути активними. Від вас це також може вимагатися, навіть якщо вам більше 30 років. Якщо у вас є можливість працювати, ви повинні подавати документи на роботу. Вам потрібно надсилати табель(meldekort) та активно співпрацювати з NAV.

Ставки

Фінансова підтримка розраховується після індивідуальної оцінки вашого випадку. NAV Vestre Toten використовує поточні державні ставки прожиткового мінімуму як відправну точку, для оцінки, скільки вам потрібно на проживання. Тарифи можна знайти на сайті nav.no/satser. Потім виберіть «statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad». 

Необхідні витрати на житло, електроенергію, здоров’я, окуляри, лікування зубів тощо відрізняються, і тому не входять до поточної ставки. Ви можете звернутися за допомогою з цим, якщо вам це потрібно. Ви також можете подати заяву на допомогу для покриття витрат на дітей, наприклад, на відпочинок, обладнання, спілкування тощо.

Правові положення

Ви, як правило, повинні мати законне місце проживання в Норвегії, щоб мати право на фінансову соціальну допомогу. Ви не маєте права на фінансову соціальну допомогу, якщо перебуваєте за кордоном.

Зазвичай ви повинні подати заяву на соціальну допомогу до відділу NAV у коммуні, де ви проживаєте.

Якщо ви отримуєте невраховану соціальну допомогу, ми можемо вимагати повернення виплаченої соціальної допомоги за той самий період для вас та чоловіка/дружини.

Ви подаєте заяву на соціальну допомогу за адресою nav.no/sosial. Тут також можна надіслати документи та дізнатися більше про соціальні послуги та чинне законодавство. Тут ви також знайдете циркуляр до Закону про соціальні послуги (Sosialtjenesteloven), в якому описано, як слід розуміти закон.

Якщо ви не вмієте користуватись цифровими послугами, ви можете подати заяву в паперовому вигляді. Паперову заяву можна знайти в нашій приймальній. Заява також розміщена на веб-сайті муніципалітету Вестре Тотен (Vestre Toten kommune).

Taarifa kuhusu msaada wa jamii (Informasjon om sosialhjelp - swahili)

Msaaada wa fedha wa kijamii ni mapato ya muda ambayo inapewa kwa kusaidia kulipa gharama muhimu ya kuishi na ya nyumba. Lengo ya msaada huu ni kukusaidia upate uwezo wa kujihudumia mwenyewe haraka iwwezekanavyo.

Ni lazima utumikishe fursa zingine zote kabla ya kustahili msaada wa kijamii. Inaweza kuwa kwa mfano, kupitia kazi, mapato mengine ama fedha zako mwenyewe. Ikiwa unahitaji kujua ni fursa gani unayo, unaweza kuwasiliana na ofisi ya NAV kwa ushauri na mwongozo.

Kabla ya kuomba msaada

Unapotuma ombila lako, inakufaa kueleza kuhuusu wewe mwenyewe na hali yako ya ki fedha. Lazima ueleze vile vile kimsingi hali iyo kupitia vitambulisho unapotuma ombi lako. Ikiwa umeolewa, una shurti ya kueleza kuptitia vitambulisho hali ya ki fedha ya mwenzi wako. Vifwatayo ni mfano ya vitambulisho unwezwa kuulizwa:

 • Marejesho ya kodi
 • Salio ya ma akaunti yote ya benki
 • Mapato (kwa mfano: hati ya malipo, misaada mengine, msaada ya Watoto…)
 • Mkataba wa kupangisha nyumbani ya kuishi
 • Chekechea / mazowezi ya kisha shule
 • Makutano na mtoto

Mtu yeyote ana haki ya kuomba usaidizi wa kifedha wa kijamii, na kupata uthatmini ya binafsi. Unaweza pia kutuma ombil la kupata «taarifa, ushauri na mwongozo”, bila kujali kama una haki ya msaada wa kifedha wa kijamii. Fomu ya kuomba usaidizi huu inapatikana ku  Nav vestretoten.no

Fursa nyingine   

 •  Chunguza kama una haki ya usaidizi ya malipo ya nyumba kutoka kwenye Husbanken. Fomu ya kuomba usaidizi huu inapatikana ku www.husbanken.no
 • Tafuta kazi
 • Malipo ya likizo, pesa ya ushuru, pesa ya watoto, msaada kwa watoto,

Dharura

Ikiwa uko katika dharura, utapata jibu la haraka. Dharura inaamanisha ya kuwa huwezi kupata kitu unayohitaji kabisa, kama vile chaula, gharama za usafiri na gharama ya vifaa inayoweza kuzuia kuzimwa kwa huduma muhimu kama vile umeme.

Ikiwa uko katika dharura, utapata jibu la haraka.

Gharma ya usafiri  

Viwango ya malipo ya kujihudumia vinakusudiwa kulipia gharama ya kusafiri. Ikiwa una gharama kubwa ya kusafiri, unaweza kuomba msaada wa ziada. Msaada wa kijamii haikusudie kulipa malipo ya leseni ya udereva ama ya gari lako mwenyewe, isipokuwa tu gharama hiyo ni ya muhimu kwako.

Baada ya kuomba

Muda wa uthatmini wa kesi hutofautiana. Ikichuguwa Zaidi ya mwezi mmoja, utapokea jibu ya awali. Ikiwa haujatoa viambatisho yote yenye kutambulisha hali yako, inaweza kuchugua muda mrefu kabla ya kupata jibu la ombi lako.

Tukimaliza kushugulikia ombi lako, utapokea uamuzi na jibu kutoka kwetu ambayo lazima uisome kwa umakini. Mara tuna madai moja ama Zaidi katika uamuzi, ambayo ni lazima utimize. Katika jibu yet ku ombi lako, kuna taarifa Zaidi kuhusu kiasi ya malipo na tarehe ya malipo itakayo fuata.

Ikiwa unaona ya kuwa uamuzi wetu si sahihi, unaweza kukata rufaa bado wiki tatu kupita kutoka wakati uliyo pokea uamuzi. Rufaa itatumwa ku ofisi ya NAV. Una haki ya kuagua kesi yako. Ijulishe ofisi ya Nav Vestre Toten ikiwa umetaka.

Lazima tuarifiwe kukiwa mabadiliko

Ni lazima utuarifu ikiwa hali yako inabadilika baada ya wewe kutuma ombi lako. Kwa mfano, inaweza kuwa:

 • Unapata mapato ziada kama vile mapato ya kulipwa manufaa ya mara moja baada ya kuzaa, pesa ya ukosefu wa ajira, marupurupu ya ulemavu, posho kuhusu ushiriki ya masomo ya lugha, zawadi, faida na Zaidi. Ikiwa mapato haitoki kwa NAV, lazima uwasilishe hati. Inabidi utumie pesa jinsi inayoweza kukusaidia kuishi na unapasha kuji hudumia mwenyewe kadri unayo weza.
 • Unatarajia kuhama
 • Ikiwa umewekwa kwenye taasisi. Kwa mfano hospitali, gerezani na kwenye taasisi ya matibabu
 • Ikiwa idadi ya watu unayeishi nao imebadilika

Watoto wa umri ya Zaidi ya miaka 18

Watoto wa umri ya miaka 18 na Zaidi, lazima wajitengemee wenyewe kimsingi. Ikiwa wanaitaji usaidizi wa kijamii, watume ombi lao wenyewe isipokuwa tu wanasoma kwenye shule ya sekondari. Ikiwa una Watoto walio na umri wa miaka ya zaidi ya 18, na wanao soma ku shule ya sekondari, lazima ueleze katika ombi lako. Ambatanisha ombi lako na vitambulisho wa nyaraka ya ufadhili wa masomo kutoka mfuko wa mkopo.

Kinacho lazimishwa kwako

Ukiwa na umri miaka 30 kushuka chini, lazima ushiriki katika shughuli Fulani ili uweze kupokea usaidizi wa kifedha wa jamii, isipokuwa tu kuna sababu nzuri kwa nini huwezi kushiriki. Unaweza kulazimishwa vile vile kushiriki kwenye mazowezi hata ukiwa na miaka ya kupita miaka 30. Kama una fursa ya kufanya kazi, unatakiwa kuomba kazi. Ikiwa lengo ni wewe kupata kazi ama shughuli, basi unatakiwa kutuma kadi ya ripoti na uwe na ushirikiano kikamilifu na NAV.

Viwango

Usaidizi wa kifedha umehesabiwa baada ya tathmini ya kesi ya mutu binafsi. Ofisi ya NAV inatumia ushauri wa serkali kwa ajili hali ya maisha ili iweze kujumuisha kiasi ya usaidizi unaye hitaji kwa kuishi. Viwango vinaweza kupatikana ku www.nav.no/satser . Kisha bonyeza ku “statlige veiledende retninsjer for økonomisk stønad”.

Gharama inayotajika kwa ajili ya nyumba, umeme, afya, tiba ya shida ya meno na zaidi, ni tofauti na kwa iyo haiya jumuishwa katika kiwango kilichopendekezwa. Unaweza kutuma maombi ya msaada kuhusu swali haya ikiwa unahitaji. Unaweza pia kutuma maombi ya usaidizi kwa kulipa gharama ya watoto, kwa mfano gharma ya shughuli za mazowezi ya kisha shule, vyombo, kushikiana na Zaidi.

Kanuni

Ni lazima ukuwe na kibali ya makazi wa halali nchini Norway kabla ya wewe kukubaliwa usaidizi wa ki fedha wa kijamii. Hauna haki ya kupata usaidizi huo ikiwa unakaa nje yan chi.

Kwa kawaida unapaswa tuma ombi yako ya usaidizi ku ofisi ya NAV inayopatikana katika manispaa unayoishi. Ukipokea manufaa ingine ya kijamii baadaye, ofisi yetu inaweza kudai malipo ya usaidizi wa kijamii uliopokea kwa muda huo kwa ajili yako na la mwenziwe hatimaye.

Unatuma ombi yako ya msaada wa kijamii kupitia tovuti ya www.nav.no/sosial. Hapo unaweza pia kutuma hati zako baadaye na kupata taarifa Zaidi kuhusu kazi ya Huduma wa kijamii na sheria iliopo. Utapata vile vile nyaraka ya sheria ya Huduma ya Jamii inayofafanua jinsi sheria inapaswa kueleweka.

Amakuru yerekeye ubufasha bwimibereho (Informasjon om sosialhjelp - Kinyarwanda (Kongo)

Imfashanyo mbonezamubano ninjiza yigihe gito, igomba gukoreshwa mukwishyura amafaranga akenewe yo kubaho. Intego yubufasha bwimibereho nuko ugomba gushobora kwirwanaho vuba bishoboka.

Ayandi mahirwe yose agomba gukoreshwa mbere yuko wemererwa gufashwa. Ibi birashobora, kurugero, binyuze mukubona akazi, andi mafaranga yinjiza cyangwa amafaranga. Niba ukeneye ubufasha kugirango umenye amahirwe ufite, urashobora guhamagara NAV kugirango ubone inama nubuyobozi.

Mbere yo gusaba

Mugihe usaba, ugomba gutanga amakuru kukwerekeye hamwe nubukungu bwawe. Ugomba ahanini kwandika amakuru ukoresheje imigereka kuri porogaramu yawe. Niba wubatse, amakuru yubukungu bwuwo mwashakanye nabyo bigomba kuba byanditse.

Ingero zibyo ushobora gusabwa kwandika:

 • Kumenyekanisha imisoro
 • Amafaranga asigaye kuri konti zose
 • Amafaranga yinjra (urugero: urupapuro rwerekana umushahara wanyu, infashanyo yumwana nibindi)
 • Amasezerano yo yubukode bwinzu
 • Amashuri y'incuke / SFO
 • Kumarana umwanya nabana

Umuntu wese afite uburenganzira bwo gusaba infashanyo yimibereho, no guhabwa isuzuma ryumuntu.

Urashobora kandi gusaba serivisi «amakuru, inama nubuyobozi», utitaye ko ufite uburenganzira bwimfashanyo yimibereho. Impapuro zisaba ziraboneka kuri Vestre Toten.no/nav.

Ibindi bishoboka

 • Reba niba wemerewe amafaranga yimiturire muri Banki yimiturire. Impapuro zisaba urashobora kuzisanga kuri husbanken.no
 • Saba akazi
 • Umushahara w'ikiruhuko, amafaranga y'imisoro, inyungu z'umwana, amafaranga y'abana,

Gufasha byihutirwa

Niba uri mubihe byihutirwa, urabona igisubizo cyihuse. Ibihe byihutirwa bivuze ko udashobora kubona ibyo ukeneye byose, urugero nkibiryo, amafaranga yingendo, hamwe nogukoresha kugirango wirinde guhagarika serivisi zikenewe, nkamashanyarazi.

Niba uri mubihe byihutirwa, shaka igisubizo cyihuse.

Amafaranga y'urugendo

Igipimo cyerekana ibibatunga kigamije kwishyura amafaranga asanzwe yingendo. Niba ufite ingendo nini zingendo, urashobora gusaba inyungu zinyongera kubwibi. Imfashanyo mbonezamubano ntabwo igamije kwishyura ikiguzi cyuruhushya rwo gutwara ibinyabiziga,cyangwa imodoka yawe bwite, keretse niba ari ngombwa rwose kuri wewe.

Nyuma yo gusaba

Igihe cyo gutunganya dosiye kiratandukanye. Niba harenze ukwezi, uzakira igisubizo kugeza ubu. Niba utaratanze ibyangombwa byose bikenewe, birashobora gufata igihe kirekire mbere yuko ubona igisubizo kubyo wasabye.

Tumaze gutunganya ibyifuzo byawe, uzakira icyemezo hamwe nibikubiye mu byemezo, ugomba gusoma witonze. Akenshi tuzagusaba kimwe cyangwa byinshi kugusaba mubyemezo, ugomba kubyandika. Mu ibaruwa yawe ikubiyemwo icyemezo, ibaruwa ikubiyemo icyemezo kubisaba, uzasangamo andi makuru yerekeye amafaranga nubwishyuzi. Amatariki yo kwishyura avugwa mu cyemezo.

Urashobora kujurira niba utekereza ko icyemezo atari cyo. Igihe ntarengwa cyo kujurira ni ibyumweru 3 uhereye igihe wakiriye icyemezo hamwe nicyemezo. Ikirego cyo kujurira cyoherezwa kuri NAV Vestre Toten. Ufite uburenganzira bwo kugenzura ikibazo cyawe. Menyesha NAV niba ubishaka.

Ugomba kutumenyesha impinduka

Ugomba kutumenyesha niba imiterere yawe ihindutse nyuma yo gusaba. Kurugero, birashobora kuba:

 • Niba wakiriye andi mafaranga yinjiza. Irashobora kuba amafaranga wabonye kubera wakoze akazi,amafaranga yinyungu imwe mugihe cyo kuvuka, amafaranga yibikorwa, amafaranga yo gukuraho akazi, amafaranga yubushomeri, amafaranga yubumuga, amafaranga yo gutangira porogarame,impano, inyungu nibindi. Niba amafaranga adaturuka muri NAV, ugomba gutanga ibyangombwa byerekana aho ayomafanya yaje aturuka. Ugomba gukoresha amafaranga kugirango ubeho kandi ugomba gucunga amafaranga yawe uko bishoboka kose.
 • Urateganya kwimuka
 • Niba wemerewe ikigo. Kurugero, ibitaro, gereza nibigo byita ku barwayi
 • Niba hari impinduka mubo mubana

Abana barengeje imyaka 18

Abana barengeje imyaka 18 bagomba ahanini kwibeshaho. Niba bakeneye ubufasha bwimibereho, bagomba kohereza ibyifuzo/ubusabe byabo, keretse iyo bagiye mumashuri yisumbuye asanzwe. Niba ufite abana barengeje imyaka 18 bajya mumashuri yisumbuye, ugomba kubivuga mubisabwa. Ongeraho inyandiko zerekana buruse yumwana mu kigega cyinguzanyo.

Ibisabwa ushobora gushyiraho kubera mwebwe

Niba uri munsi yimyaka 30, ugomba kwitabira ibikorwa kugirango ubone infashanyo yimibereho, keretse niba hari impamvu zumvikana zituma udashobora gukora. Ibi birashobora kandi kugusaba kwitabira ibikorwa nubwo urengeje imyaka 30. Niba ufite amahirwe yo gukora, urasabwa gusaba akazi. Niba intego ari ukugera kukazi cyangwa ibikorwa, urasabwa kohereza ikarita ya raporo kandi ugafatanya cyane na NAV.

Ibiciro

Inkunga y'amafaranga ibarwa nyuma yo gusuzuma umuntu ku giti cye. NAV Vestre Toten ikoresha ibipimo ngenderwaho bya leta kugirango ibeho nkintangiriro iyo dusuzumye amafaranga ukeneye kubaho. Ibiciro murashobora kubisanga kuri nav.no/satser. Noneho hitamo "umurongo ngenderwaho wa leta kubwinyungu zamafaranga".

Amafaranga akenewe mumiturire, amashanyarazi, ubuzima, ibirahure, kuvura amenyo nibindi byinshi, bityo ntibyashyizwe mubisabwa. Urashobora gusaba ubufasha nibi niba ubikeneye. Urashobora kandi gusaba ubufasha bwo kwishyura kubera abana, urugero kubikorwa byo kwidagadura, ibikoresho, gusabana na bana nibindi byinshi.

Amabwiriza

Ugomba kuba ufite ubuturo bwemewe muri Noruveje kugirango wemererwe infashanyo yimibereho. Ntabwo wemerewe infashanyo yimibereho niba ugumye uba mumahanga.Ugomba gusaba infashanyo yimibereho kubiro bya NAV muri komine utuyemo.

Niba wakiriye amafaranga yubwiteganyirize nyuma yubwishyu, turashobora gusaba infashanyo yishyuwe mugihe kimwe kuri wewe hamwe nuwo mwashakanye.

Urasaba ubufasha bwimibereho kuri nav.no/sosial. Hano urashobora kandi kohereza inyandiko ugashaka amakuru menshi yerekeye serivisi zimibereho namategeko ariho. Hano uzasangamo kandi uruziga rw'amategeko agenga imibereho myiza y'abaturage, asobanura uburyo amategeko agomba kumvikana.

Tjenester og veiledning

Her følger veiledning for følgende tjenester

Ledige stillinger

Følg denne lenken for å komme til ledige stillinger (ekstern lenke - nav.no)

Boligtjenester
 • Bostøtte - følg denne lenken for informasjon vedrørende bostøtte.
 • Startlån/tilskudd - følg denne lenken for informasjon vedrørende startlån/tilskudd
 • Kommunal bolig - følg denne lenken for søknad om leie av kommunal gjennomgangsbolig

Nyttige lenker:

Sosialhjelp

Sosialhjelp - følg denne lenken for å få veiledning innen sosialhjelp.

Elektronisk søknadsskjema: Søk om økonomisk sosialhjelp (nav.no)
Papirbasert skjema: Søk om økonomisk sosialhjelp

ØkonomiNAVigasjon - En video podkast over 8 episoder innen økonomisk råd og veiledning

NAV-kontorene i Østre og Vestre Toten har samarbeidet om et helt nytt tilbud for økonomisk råd og veiledning. De to NAV-kontorene tilbyr nå video- og podcast i åtte episoder, og de tar for seg ulike temaer innenfor personlig økonomi.

Følg denne lenken for å komme til ØkonomiNAVigasjon

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Følg denne lenken for å få veiledning innen økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning.

Flyktningtjenesten

Følg denne lenken for å se Flyktningtjenesten i NAV Vestre Toten


Publisert: 01.09.2017 13:06
Sist endret: 08.08.2022 00:44