Flyktningtjenesten i NAV Vestre Toten

Innhold

Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Vestre Toten er organisert under kommunens NAV-kontor i en egen avdeling. Avdelingen har det overordnede, koordinerende ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger som kommer til Vestre Toten.

Flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) får tildelt en bolig og har rett og plikt til introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Flyktningtjenestens medarbeidere følger opp flyktningenes deltakelse i introduksjonsprogram og samfunnslivet for øvrig i samarbeid med andre kommunale tjenesteområder, frivillige og næringsliv. 

Organisering

Teamleder
Tilskuddskoordinator

Tilskuddskoordinatoren bistår kommunens tjenesteområder med å få refundert ekstraordinære utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger med funksjonshemminger og/eller atferdsvansker gjennom tilskudd fra IMDi. I tillegg ansvar for integreringstilskudd.

Veiledere

Veiledere har ansvar for å bistå bruker med økonomi, økonomisk råd og veiledning, bolig, praktiske ting (f.eks lære å handle, bruke nettbank m.m.).

Programrådgivere 

Programrådgivere har ansvar for å bistå bruker med kvalifisering til arbeid og utdanning, fremfor alt introduksjonsprogrammet men også tiltak, studier, arbeidspraksis med mer.


Publisert: 06.08.2018 13:04
Sist endret: 27.02.2024 14:47