Kommunale gjennomgangsboliger

Innhold

Kommunale gjennomgangsboliger

Vestre Toten kommune har ca 130 kommunale gjennomgangsboliger som leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg en bolig på grunn av dårlig økonomi, og/eller nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer.

Hvert år er det flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger. Det innebærer at det kan være lang ventetid på en kommunal bolig.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema, pålogging med ID-porten.

Skjema for utskrift

Kriterier og vilkår

  • Søker må være fylt 19 år og uten tidligere uoppgjorte husleierestanser.
  • Søker må ha bodd i Vestre Toten kommune de to siste årene i henhold til folkeregisteret.
  • Søker må være uten egnet bolig, og være ute av stand til selv å skaffe egnet bolig
  • Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Om søknadsprosessen

Dersom du mener at du er i målgruppen for kommunal bolig, kontaktes veileder i NAV. Blir søknaden innvilget, mottar du kvalifiseringsvedtak og blir satt på venteliste til kommunal bolig.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV.

Lover og retningslinjer

Retningslinjer vedtatt av Vestre Toten kommune, FSK og KST

Har du spørsmål?


Publisert: 28.11.2017 12:39
Sist endret: 05.12.2023 09:31