Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Innhold

Hva er økonomisk rådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV Vestre Toten vil bistå deg med økonomisk rådgivning og henvise deg til gjeldsrådgivning ved behov. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Hvem kan få økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:

 • Opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
 • Får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • Får problemer med å betale tilbake gjeld

Du kan også søke om økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomis stønad til livsopphold (sosialhjelp)

Hva slags hjelp kan du få?

NAV Vestre Toten kan hjelpe deg til å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette.

Økonomisk rådgiver kan hjelpe deg med blant annet:

 • Å lage oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Hjelp til å klage på for høye utleggstrekk
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter

Gjeldsrådgivning

Økonomisk rådgiver henviser deg videre til gjeldsrådgiver ved behov. Alle henvendelser til gjeldsrådgiver må derfor gjennom økonomisk rådgiver først.

Gjeldsrådgiver kan hjelpe deg med blant annet:

 • Ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling av gjeld
 • Hjelp til å søke om refinansiering
 • Dersom du har så mye gjeld at det er umulig å betjene, kan du få hjelp til å søke om gjeldsordning

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene som NAV Vestre Toten trenger. Det er du som har ansvaret for din økonomi,. Økonomisk rådgiver og gjeldsrådgiver overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold. NAV Vestre Toten har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fult orienter om den hjelpen du kan få.

Hva slags dokumentasjon bør du ha med deg?

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Du bør derfor gå gjennom listen nedenfor og skaffe relevant dokumentasjon/vedlegg:

 • Siste selvangivelse
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de tre siste månedene
 • Dokumentasjon om eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv
 • Kvitteringer for betalt husleie og strøm
 • Utgifter til lege, fysioterapeut, tannlege osv
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Nyttige lenker

For mer informasjon om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning se Nav sin hjemmeside (ekstern lenke - nav.no)


Publisert: 13.01.2023 13:23
Sist endret: 13.01.2023 13:25