Sosialhjelp

Innhold

Om sosialhjelp

NAV og kommunen skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet for de som er kommet i en vanskelig situasjon. NAV skal også arbeide for å unngå at mennesker kommer i vanskelige situasjoner, gjennom forebyggende arbeid. Det er ikke sikkert at det alltid er penger som er den riktige hjelpen. Saksbehandlerne skal vurdere hele din situasjon før de fatter vedtak, derfor er det viktig at du orienterer oss om din situasjon.

Du har krav på økonomisk sosialhjelp når alle andre muligheter til å forsørge deg selv er prøvd. Dette betyr at NAV, i samarbeid med deg, vil forsøke å finne ut om du har mulighet til å skaffe deg annen inntekt. Dette kan være arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdsbidrag og lignende.

Vilkår for sosialhjelp

Det kan stilles vilkår når NAV gir deg sosialhjelp. Disse skal alltid være utformet individuelt og skal ikke være urimelig tyngende for deg. Det er også av stor betydning at vilkår som settes, er i sammenheng med hjelpebehovet ditt og kan bidra til å sette deg i stand til å klare deg selv. Eksempler på vilkår kan være at du må forsøke å redusere dine utgifter, registrerer deg som arbeidssøkende.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. NAV-kontoret skal bistå dem som trenger hjelp til å utforme en klage. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen tas til følge.

Søknadsskjema og informasjonslenker


Publisert: 23.08.2017 13:32
Sist endret: 23.08.2017 13:32