Melding om reguleringsvedtak: Detaljregulering for Storgata 71, Raufoss

Innhold

Melding om reguleringsvedtak

I medhold av Plan- og bygningslovens kapitel12 vedtok kommunestyret i møte den 29.9.2022, sak 77/2022, detaljreguleringsplan for «Storgata 71 Raufoss » (planid:0529174) på Raufoss. Plandokumenter og saksdokumenter ligger vedlagt under.

Vedtaket kan iht. Plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg

  1. Saksprotokoll kommunestyret 29.09.2022
  2. Saksframlegg reguleringsplan for Storgata 71 på Raufoss
  3. Plankart revidert 25.08.2022
  4. Bestemmelser revidert 28.08.2022
  5. Planbeskrivelse revidert 25.08.2022

Publisert: 11.10.2022 10:34
Sist endret: 11.10.2022 10:37