Hjertesone, Korta skole

Innhold

Eiendomsavdelingen informerer: Hjertesone, Korta skole

Trafikksikringstiltak på Korta skole - eller hjertesone som er riktig betegnelse - ble ferdigstilt 1. oktober 2021.

Planleggingen ble omfattende fordi området blant annet måtte omreguleres før vi kunne gå videre. Dette sammen med håndtering av innspill på av de deler av kunstgressbanen som ble igjen etter trafikksikringstiltaket var utført. Tanken var å få med en ballbinge sammen med parkering i samme anbud.

Hjertesone, Korta skole

Men grunnet protester måtte vi la ballbinge utgå. Den var i utgangspunktet ikke med i planlegging, men under løpet forsøkte vi å flette den inn. Oppdraget var trafikksikring og ikke ballbaner. Regulert område er det samme som før, og arealet til formålet er det samme, men valgt løsning med ballbinge var det vi så som realistisk å kunne få utført med tanke på budsjettet.

Etter å ha foretatt beregninger på hva det ville koste å snu og bygge en helt ny kunstgressbane med samme areal, så vi at det ikke var penger til dette innenfor vedtatt budsjett. Ballbingen var et kompromissforslag fra oss som til slutt ble forkastet, til tross for at skolen etter deres involvering sammen med elevene syntes dette var en god ide.

Byggestart

I begynnelsen av juni var vi i gang med arbeidene med å bygge ny parkering med ny dropsone for de som kommer med barna i bil. En såkalt «klem og kjør»-organisering av biltrafikken som skal sikre god flyt i trafikk og samtidig øke sikkerheten for barna. Denne trafikken foregår da i utkanten av parkeringsplassen. Barna slippes av og på slik at de kan gå rett inn i en trygg sone med gangvei opp til skolen. 

Anlegget er enveiskjørt. Slik får vi et bedre fysisk skille mellom kjøretøy og myke trafikanter. En smart løsning. I tillegg en utvidelse av en fra før alt for liten parkeringsplass. For å unngå unødig kjøring opp til skolen ble det i tillegg etablert ny bom ved elva på vegen opp til skolen. Etter litt innkjøringsproblemer virker det som denne etter hvert fungerer etter hensikten. Vi har hatt noen driftsproblemer med bommen, men det går seg til . 

Vi har tilpasset snuplassen oppe ved skolen slik at bussen får snudd, uten å måtte rygge. Videre har vi etablert ny avfallshåndtering så vi ble kvitt containere som sto uskjermet og ble brukt som klatrestativ av barna. Avfallsanlegget reduserer også noe av trafikken med lastebiler inne på skolens område.

Parkering ligger også like ved skiløypenett og fungerer på helg/kveld som parkering for skifolket som starter sin tur herfra.

Når vi startet detaljeringen av prosjektet, måtte ca. 1/3 av opprinnelig ballbane vike for etablering av hjertesoneprosjektet. Intensjonen var at vi skulle bygge en ballbinge som åpner for flere typer lek og ballspill på deler av det som ble igjen av kunstgressbanen. Dette for å kompensere for planlagt areal som gikk med til trafikksikring. Planen var en ny ballbinge med et treningsfelt mellom denne og parkering. Dette forslaget ble det imidlertid protester mot, så vi måtte derfor splitte det planlagte prosjekt for at vi skulle få komme i gang med hovedoppgaven. Byggetillatelse gis ikke så lenge det foreligger protester. Vi tok derfor ut igjen ballbingen midt i anbudsprosessen og fokuserte på hovedoppdraget. 

Pr. i dag ligger altså 2/3 av kunstgressbanen igjen urørt, men med nye ballnett, på nye fundamenter, nye stativ til disse og lys i mastene, i tillegg til at vi har åpnet opp og koplet drenering fra kunstgressbanen inn på det nye dreneringsanlegget tilhørende parkeringsplassen.

Hjertesone, Korta skole

As-built-tegning 12.10.2021 - Korta skole, Vestre Toten kommune
Trykk på bildet for større utgave.

Kostnad/kvalitet

Hele prosjektet med parkering, bom og avfallshåndtering kom på 6,6 mill. Bevilget budsjett var på 6,1 mill. eks.mva. Årsak til overskridelse var masseutskifting på store deler av arealet som ble vesentlig mer kostnadskrevende enn beregnet. Dette til tross for prøvegraving i forkant.

Entreprenører og prosjekterende har gjort en veldig bra jobb. Landskapsarkitekt var Feste arkitekter, Sweco hadde prosjektledelse og de fleste øvrige fag. Utførende entreprenør var Kjenseth Maskin AS.

Når anlegget ble overlevert var vi som utbygger meget fornøyde med resultatet av hjertesoneprosjektet.

Det som derimot ikke ble bra, var at samme dag grøntanlegget var ferdig lagt med plener og beplantning, så blir den nyanlagte plen ramponert av fotgjengere og syklister og mopedister som vasser på kryss og tvers og spinner opp mye av det som skulle bli en liten grønn oase etter hvert. Uten respekt for de som har utført jobben og kommunen som bekoster denne utbygging. Så her blir det ekstra kostnader for oss til våren for å sette dette i stand igjen.

Hærverk er dessverre en del av hverdagen på våre anlegg, men ødeleggelser samme dag de er bygget er bare trist å registrere. Det siste vi nå registrerer er at noen foreldre i tillegg tar seg til rette og kjører rundt bom oppå fortauet og inn i det vi har etablert som bilfri sone.


Frantz Hoelstad
Prosjektleder ved Eiendomsavdelingen i Vestre Toten kommune

Vedlegg


Publisert: 17.01.2022 23:11
Sist endret: 18.01.2022 14:36