Høring: Forslag om å endre minsteareal for hjort fra 20 000 daa til 5000 daa. Frist for innspill: 11. april 2023

Innhold

Høring: Forslag om å endre minsteareal for hjort

Vilt- og innlandsfiskenemda har i møte 15.02.2023, sak PS 423, vedtatt å legge ut forslag om endring av minsteareal for hjort på høring. Endring av minsteareal fastsettes med hjemmel i hjorteviltforskriftens §6.

Det foreslås at minstearealet reduseres fra 20 000 daa til 5000 daa.

En endring i minstearealet til 5000 daa vil legge til rette for at hjortevaldene i kommunen kan ha et felles bestandsplanområde for hjort, noe kommunen anser som en fordel. En reduksjon av minstearealet til 5000 daa vil gjøre at minstearealet blir mer likt som i tilgrensende kommuner, og gi mulighet for en høyere avskytning med en økende hjortestamme.

Vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemda sak PS 423: «Vilt- og innlandsfiskenemda legger følgende forslag om endret minsteareal for elg, hjort og rådyr ut på høring. Det er kun endringer i minsteareal mht. hjort.»

Forslag til endret forskrift blir da slik: 

Forskrift om adgang til jakt etter, og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Vestre Toten kommune, Innlandet 

§1 
Det er adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Vestre Toten kommune

§2 
Minstearealet for de enkelte arter er som følger: 
Elg 1800 daa 
Hjort 5000 daa 
Rådyr 500 daa 

§3 
Forskriften trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves forskrift av 4. februar 2010
»

Frist for høringsuttalelser

Frist for høringsuttalelser er 11. april. 2023

Høringsuttalelser kan sendes til:

Vedlegg


Publisert: 24.02.2023 12:27
Sist endret: 24.02.2023 12:27