Høring: Forslag til reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg. Frist for innspill: 4. november 2022.

Innhold

Forslag til reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg, og invitasjon til åpent møte

Planutvalget har i sak 55/2022, den 5.9.2022 vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan med planid: 175, ut til høring.

Forslaget legger til rette for utvikling av et sportsanlegg med flerbrukshall inntil Thune skole. Anlegget skal benyttes av skolen. Det er planlagt felles parkering, sykkelparkeringer, renovasjonsområde og utbedret av- og påstigning. Det er foreslått vern av naturområder og omlegging av landbruksveg. Se vedlegg under.

Det vil bli arrangert et åpent møte om saken på Thune skole onsdag 26. oktober klokken 17.30. Alle er velkomne.

Frist for merknader er 4. november 2022.

Merknader/ spørsmål til planarbeidene rettes til Vestre Toten kommune, Plan, Postboks 84, 2831 Raufoss eller til: post@vestre-toten.kommune.no

Med vennlig hilsen
Plansjefen, Vestre Toten kommune

Vedlegg

(Vedlegg kommer)

 1. Saksprotokoll Reguleringsplan til førstegangsbehandling - Thune skole og Eina sportsanlegg
 2. Reguleringsplan til førstegangsbehandling - Thune skole og Eina sportsanlegg
 3. Plankart
 4. Planbestemmelser
 5. Planbeskrivelse
 6. ROS-analyse
 7. Illustrasjonsplan
 8. Trafikkanalyse
 9. VA-Rammeplan Thune skole
 10. Thune skole - dialog med VA ingeniør
 11. Støyutredning
 12. Konsekvensutredning tema naturmangfold
 13. Thune skole og Eina sportsanlegg vedtatt planprogram 19.5.2022

Publisert: 20.09.2022 15:03
Sist endret: 20.09.2022 15:03