Høring: reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk på Bøverbru

Innhold

Høring - reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk

Planutvalget i Vestre Toten vedtok i sak 41/2023 den 26.6.2023 å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av Hole kalkverk ut til offentlig høring.

Planforslaget legger opp til en utvidelse av kalkverket på ca. 10 dekar langs østsiden av Bergsjøvegen, som tenkes brukt til mottaksområde med kontor, vekt, siloer m.m. I tillegg gjøres det en revisjon av gjeldende plankart og bestemmelser for hele området.

Merknader og kontaktinformasjon

Plandokumenter og ytterlige detaljer legges ut på kommunens hjemmesider under «Kunngjøringer». Det planlegges et informasjonsmøte om planforslaget på Håkonshallen på Bøverbru, torsdag den 17. august klokka 18-20. Innspill til saken må fremlegges skriftlig til post@vestre-toten.kommune.no eller Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss. Frist for å komme med innspill/merknader til saken settes til 10. september 2023.

Med vennlig hilsen
Plansjefen, Vestre Toten kommune

Vedlegg

  1. Saksframlegg
  2. Saksprotokoll
  3. Planbeskrivelse
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Plankart
  6. Oppsummering av innspill til planprogram og varsel om oppstart
  7. Enkel vurdering VA
  8. Vurdering av vannmiljø
  9. KU Naturmangfold - nordlig utvidelse
  10. ROS-analyse

Publisert: 20.09.2022 15:03
Sist endret: 05.07.2023 13:31