Høring: Reguleringsplan for Raufoss videregående skole

Innhold

Høring: Reguleringsplan for Raufoss videregående skole

Planutvalget har i sak 18/2023, den. 06.03.2023 vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan for Raufoss videregående skole, planid: 170 ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringsplanen er å tilpasse skoleanlegget ved Raufoss videregående skole slik at det passer bedre med dagens skolestruktur, undervisningsmetoder etc.

Planforslaget inkludert vedleggene, saksframlegg og vedtak i Planutvalg ligger ved.

Planområdet utgjør i underkant av 23 dekar og forholder seg i hovedsak til gnr. /bnr. 142/145 og 142/147. Planområdet er utvidet til å omfatte arealer på del av 13/624 for kunne sikre en sammenkobling med regulert gang- og sykkelveg i nord. I tillegg er planområdet utvidet med ca. 3 dekar i sør, inn på eiendommen gnr./bnr. 142/21 for å kunne ha en utvidelsesmulighet av skoleområdet i fremtiden.

Kartskisse med planområdets utstrekning vises under.

Høring: Reguleringsplan for Raufoss videregående skoleHøring: Reguleringsplan for Raufoss videregående skole:  
Kartskisse med planområdets utstrekning

Merknader og kontaktinformasjon

Spørsmål om saken kan stilles til Elisabeth Konings, telefon 930 56 501. Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen den 11. mai 2023:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

- Plansjefen

Vedlegg


Publisert: 28.03.2023 08:21
Sist endret: 28.03.2023 08:21