Kunngjøring om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Storgata 71. Frist for innspill: 28. mai 2021

Innhold

Detaljregulering for Storgata 71

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Storgata 71, på Raufoss i Vestre Toten kommune. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Carona AS.

Planområdet omfatter gnr./bnr. 12/62, del av 13/1, del av 10/375, del av 200/37 og del av 10/47. Vedlagt vises en kartskisse med planområdets utstrekning:

Storgata 71, kartskisseKartskisse: Detaljregulering for Storgata 71, Raufoss

Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse og oppføre ny butikk for detaljvarehandel og vaskehall på eiendommen.

For en fullverdig beskrivelse vises det til vedlagt  utarbeidet planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Uttalelsesfrist og kontaktinformasjon

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på epost: en@feste.no, eventuelt pr. post: Postboks 113, 2858 Kapp.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 28. mai 2021.

Vedlegg


Publisert: 27.04.2021 12:20
Sist endret: 27.04.2021 12:20