Melding om oppstart av planarbeid - detaljregulering Raufoss bru - ny bru over Hunnselva ved Brubakken. Frist for merknader: 01.10.2021

Innhold

Melding om oppstart av planarbeid - detaljregulering Raufoss bru

Melding om oppstart av planarbeid - detaljregulering Raufoss bru - ny bru over Hunnselva i Nysethvegen ved Brubakken - erstatning for eksisterende bu (Skolebrua) - PlanID 172

Planutvalget i Vestre Toten kommune behandling av sak 49/2021 i møte den 29.06.2021

Vedtak: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for bru over Hunnselva i Vestre Toten kommune. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for ny bru. Vegsystemet er regulert i reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder og tiltaket vil være i tråd med intensjon i overordna plan.

Frist for merknader til planarbeidet er 01.10.2021.
Merknadene kan sendes til Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss eller på e-post postmottak@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen
Kjersti Flatråker
Samfunnsplanlegger

Vedlegg


Publisert: 03.08.2021 08:44
Sist endret: 03.08.2021 08:44