Melding om reguleringsvedtak - områdereguleringsplan for Raufoss Industripark

Innhold

Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark

I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12 vedtok kommunestyret i møte den 1.9.2022, sak 67/2022, områdereguleringsplan for «Raufoss industripark» (planid: 0529118) på Raufoss. Plandokumenter og saksdokumenter ligger vedlagt under.

Vedtaket kan iht. Plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, postboks 84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker fra 6.9.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg

 1. Saksprotokoll - kommunestyret 01.09.2022
 2. Saksframlegg - områdereguleringsplan for Raufoss Industripark - sluttbehandling
 3. Plankart - oversiktskart datert 08.04.2022
 4. Plankart - tre detaljkart datert 08.04.2022
 5. Planbestemmelser datert 10.05.2022
 6. Planbeskrivelse datert 12.04.2022
 7. Arealtabell
 8. VA-notat datert 08.04.2022
 9. Illustrasjonsplan overvann datert 07.04.2022
 10. Innspill ved offentlig høring i 2020 (10 stk.)
 11. Innspill fra forslagsstiller datert 13.06.2022
 12. Kommunens vurdering av innspill i saken - vedlegg til sluttbehandling
 13. Ekstern vurdering av planforslaget (AsplanViak) datert 06.01.2022
 14. Innsigelsesavklaring Statens Vegvesen datert 16.06.2022
 15. Innsigelsesavklaring NVE datert 30.06.2022
 16. Innsigelsesavklaring Innlandet fylkeskommune datert 26.08.2022

Publisert: 07.09.2022 13:53
Sist endret: 07.09.2022 13:53