Oppstart av planarbeid - detaljregulering for Rustadvegen 5 og Rudsengvegen 1. Frist for innspill: 27. juni.

Innhold

Kunngjøring om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Rustadvegen 5 og Rudsengvegen 1 i Vestre Toten kommune. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Vestre Toten kommunale boligstiftelse.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse/ kjedede boliger i to etasjer. Planområdet omfatter gnr./bnr. 12/126 og 12/128, samt tilstøtende vegareal i Rustadvegen, Rudsengvegen og Rognerudvegen.

For en fullverdig beskrivelse vises det til utarbeidet planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med Vestre Toten kommune, der en nærmere beskrivelse av planlagt bebyggelse er omtalt. Dette følger vedlagt til informasjon og orientering. Kunngjøringsmaterialet er også tilgjengelig på http://www.feste.no/varsel-om-planarbeid.

Frist for innspill og kontaktinformasjon

Opprinnelig frist for eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet var 23. juni 2021. Ved en inkurie har ikke elektronisk varsel blitt sendt ut før nå. Frist for innspill forlenges derfor til 27. juni.  

Merknader kan sendes til:

Feste Kapp AS,
Postboks 113,
2858 Kapp

Eventuelt på følgende e-post: en@feste.no.

Dersom det er spørsmål til planarbeidet kan arealplanlegger Einar Nordengen, Feste kontaktes.

Vedlegg


Publisert: 28.05.2021 15:00
Sist endret: 28.05.2021 15:00