Oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Detaljregulering for Bradalsmyra testsenter. Frist for innspill: 13.12.2023

Innhold

Detaljregulering for Bradalsmyra testsenter

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning, varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Bradalsmyra testsenter. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Nammo Raufoss AS.

Bakgrunnen for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videreutvikling av eksisterende testsenter på Bradalsmyra, som er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer.

Planområdet
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17, og vises på kartskissen under:

Kartskisse Bradalsmyra

Forholdet til overordnet plan
Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området. Gnr./bnr 19/1 er i hovedsak avsatt til annen type bebyggelse og anlegg, testsenter, mens øvrig del av planområdet er LNF-formål. Planlagt arealbruk er hovedsakelig i tråd med overordnet plan.

Som omtalt i planinitiativet og vedlagt planprogram er omfattes planarbeidet av KU-forskriften § 8a og skal konsekvensutredes. Som en del av dette varselet om oppstart av planarbeid er det derfor utarbeidet forslag til planprogram, som med dette sendes ut på høring. Planprogrammet har til hensikt å:

  • klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
  • beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
  • vise behov for nødvendige utredninger
  • vise opplegg for informasjon og medvirkning
  • vise organisering og framdriftsplan

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet, samt forslag til planprogram er tilgjengelig på hjemmesidene til Feste Kapp AS, og hos Vestre Toten kommune:

Invitasjon til åpent møte og frist for innspill

Det legges vekt på god dialog med berørte parter og interessenter gjennom hele planprosessen. Det avholdes et åpent møte for naboer og andre interessenter i forbindelse med høringsperioden av planprogrammet. Møtet vil være i lokalene til Bradalsmyra testsenter den 16. november klokken 18.00. På møtet vil vi redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, samt svare på spørsmål og ta imot innspill til den videre planprosessen.

Endelig planprogram fastsettes av planutvalget, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Selve planforslaget vil bli utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram. 

Merknader til planarbeidet eller forslag til planprogram kan sendes til oss pr. epost, en@feste.no, innen 13.12.2023.

Når det er utarbeidet et planforslag basert på vedtatt planprogram, vil dette bli lagt ut på offentlig ettersyn. Det vil da en ny mulighet til å uttale seg til planen. Tidspunkt for dette vil bli annonsert senere.

Med vennlig hilsen
Einar Nordengen
Arealplanlegger, Feste Kapp AS

Vedlegg

  1. Forslag til planprogram, datert 27.10.2023
  2. Planinitiativ, datert 03.11.2023
  3. Oppstartsreferatet, datert 26.09.2023

Vedleggene er tilgjengelige hos feste.no/varsel-om-planarbeid


Publisert: 30.10.2023 08:06
Sist endret: 30.10.2023 08:06