Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg

Innhold

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning, varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Vestre Toten kommune.

Bakgrunnen for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt sportsanlegg for Eina sportsklubb, inkludert ny flerbrukshall i kombinasjon med ny gymsal for Thune skole.

Planområdet
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Under vises en kartskisse med planområdet utstrekning:

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg

Forholdet til overordnet plan:
Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området. Gnr./bnr 147/18 er avsatt til offentlig tjenesteyting, mens øvrig del av planområdet er LNF-formål. Planlagt arealbruk er ikke i tråd med overordnet plan.

Som omtalt i planinitiativet og vedlagt planprogram er det vår vurdering at tiltaket omfattes av KU-forskriften og skal konsekvensutredes. Som en del av dette varselet om oppstart av planarbeid er det derfor utarbeidet forslag til planprogram, som med dette sendes ut på høring.

Planprogrammet har til hensikt å:

  • klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
  • beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
  • vise behov for nødvendige utredninger
  • vise opplegg for informasjon og medvirkning
  • vise organisering og framdriftsplan

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet, samt forslag til planprogram er også tilgjengelig på hjemmesiden til Feste Kapp AS:

Informasjonsmøte og frist for merknader/innspill

Informasjonsmøte
Det legges vekt på god dialog med berørte parter og interessenter gjennom hele planprosessen. Det planlegges avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med høringsperioden av planprogrammet. Møtet vil være ved Thune skole den 16. november klokken 18.00. På møtet vil vi redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, samt svare på spørsmål og ta imot innspill til den videre planprosessen.

Endelig planprogram fastsettes av planutvalget, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Selve planforslaget vil bli utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram.

Merknader og forslag til planprogram
Merknader til planarbeidet eller forslag til planprogram kan sendes til oss pr. epost en@feste.no, innen 20.12.2021.

Når det er utarbeidet et planforslag basert på vedtatt planprogram, vil dette bli lagt ut på offentlig ettersyn. Det vil da en ny mulighet til å uttale seg til planen. Tidspunkt for dette vil bli annonsert senere.

Med vennlig hilsen
Einar Nordengen, arealplanlegger

Vedlegg

Vedleggene er også tilgjengelige hos feste.no/varsel-om-planarbeid (ekstern lenke - feste.no)


Publisert: 02.11.2021 10:34
Sist endret: 04.11.2021 09:45