Reguleringsplan for Alseth boligfelt

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Innhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Alseth boligfelt

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 vedtok Kommunestyret i møtet den 17.6.2021, sak 68/2021, reguleringsplan for «Alseth boligfelt» (planid:0529152) på Raufoss. Planen legger til rette for bygging av boliger.

Planen kan sees på kommunens hjemmesider under «Kunngjøringer» eller ved henvendelse til planavdelingen.

Vedtaket kan iht.plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og sendes:

Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.

Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Med Hilsen
Rita Vesteng Lien
Arealplanlegger

Vedlegg

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser 21.5.2021
  3. Planbeskrivelse
  4. Oppsummering høringsmerknader
  5. ROS-analyse
  6. Sol-skygge diagram
  7. Støyrapport
  8. VA-plan og rapport overvann
  9. Saksframlegg
  10. Saksprotokoll

Publisert: 06.07.2021 13:41
Sist endret: 06.07.2021 13:41