Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole

Innhold

Melding om reguleringsvedtak

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 16.12.2021, sak 132/2021 reguleringsplan for ”gamle Reinsvoll barneskole” (planid: 3443 138). Planen legger til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse på det gamle skoleområdet, samt gang- og sykkelveg i Svein Erik Strandlis veg m.v. på Reinsvoll.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra dags dato, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg


Publisert: 04.01.2022 13:46
Sist endret: 04.01.2022 13:46