Reguleringsplan for gamle Reinsvoll skole

Offentlig høring av reguleringsplan

Innhold

Høring: Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole

Planutvalget vedtok i sak 46/2021 den 29.6.2021 at reguleringsplanen for gamle Reinsvoll barneskole skal legges ut til offentlig høring.

Planforslaget legger opp til at det gamle skoleområdet i Reinsvoll sentrum kan utvikles til boligområde med konsentrert småhusbebyggelse. Planforslaget legger også opp til at det kan etableres sammenhengende løsning for gående og syklister i Svein Erik Strandlies veg, ny busslomme langs Bøverbruvegen m.v. For ytterligere detaljer vises det til vedleggene nedenfor.

Det planlegges avholdt et informasjonsmøte og befaring for direkte berørte naboer og interessenter i høringsperioden. Møtet vil foregå utendørs, på området rett nord for den gamle barneskolen, torsdag 26. august kl. 15-16.30. På møtet vil kommunen redegjøre for planen, samt svare på spørsmål fra berørte naboer.

De som ikke har mulighet til å delta på dette møtet, men har spørsmål til saken, kan ta direkte kontakt med kommunen på epost: ole.tveiten@vestre-toten.kommune.no eller på tlf. 46 92 63 86.

Innspill til saken må fremlegges skriftlig til post@vestre-toten.kommune.no eller

Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss.

Innspill til saken må være oss i hende senest onsdag 15. september.

Vedlegg

 1. Planbeskrivelse 21.5.2021
 2. Planbestemmelser 21.5.2021
 3. Plankart 27.5.2021
 4. Notat trafikktellinger 28.4.2021
 5. VA-01 Foreløpig overvannsnotat
 6. GH001 Oversiktsplan overvann
 7. VA-02 Foreløpig flomvurdering for Preseteterbekken
 8. ROS-analyse 28.4.2021
 9. Støyanalyse 14.5.2021
 10. Mulighetsstudie - teksdokument
 11. Mulighetsstudie - tegningsdokument
 12. Innspill ved oppstart
 13. Saksframlegg
 14. Saksprotokoll

 


Publisert: 06.07.2021 12:16
Sist endret: 06.07.2021 12:16