Reguleringsplan for Raufoss videregående skole

Innhold

Melding om reguleringsvedtak

I medhold av Plan- og bygningslovens kapitel12 vedtok kommunestyret i møte den 31.08.2023 , sak 73/2023, detaljreguleringsplan for «Raufoss videregående skole » (planid:170 ). Plandokumenter og saksdokumenter ligger vedlagt under.

Vedtaket kan iht. Plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg

  1. Planbeskrivelse, 13.02.2023
  2. Planbestemmelser, 13.02.2023
  3. Plankart
  4. Situasjonsplan 10.02.2023

Publisert: 05.09.2023 11:57
Sist endret: 05.09.2023 11:57