Sluttbehandling - reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk på Bøverbru

Innhold

Sluttbehandling - reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk på Bøverbru

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 14.12.2023, sak 126/2023 reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk på Bøverbru (planid. 3443 183). Planen legger opp til etablering av nytt langs Bergsjøvegen, nordøst for kalkbruddet. I tillegg er kart og bestemmelser for hele planområdet revidert og oppdatert.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg


Publisert: 27.12.2023 13:10
Sist endret: 27.12.2023 13:10