Varsel om oppstart av detaljregulering for Raufosskogen øvre – endring 2022. Frist for innspill: 14. april 2022

Innhold

Oppstart av detaljregulering for Raufosskogen øvre – endring 2022

På vegne av tiltakshaver Nordbohus Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for Raufosskogen øvre – endring 2022, plan-ID: 181. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet ligger langs Badelandvegen, sørvest for Raufoss sentrum, og består av gbnr. 13/588, 142/24, 13/255, 13/574 mfl. Hensikten med planen er å regulere til mer fortetting i form av lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse innenfor B5 og B6, grøntområder med tilhørende teknisk infrastruktur. Dessuten er det ønskelig med ny vurdering av vegtrase V1, regulert fjernvarmeanlegg samt G/S3.

Figur 1. Forslag til planavgrensning

Varsel oFigur 1. Forslag til planavgrensning. Kilde: Arealtek AS.m oppstart av detaljregulering for Raufosskogen øvre – endring 2022. Frist for innspill: 14. april 2022

Figur 1. Forslag til planavgrensning. Kilde: Arealtek AS.

Reguleringsplanen for Raufosskogen øvre ble vedtatt av kommunestyret 15.10.2009. Områdene B2, B3 og B4 er snart ferdig utbygd. Før videre utbygging er det ønskelig å endre vegtraseer for V1. Det er ønskelig å legge til rette for høyere utnytting enn i gjeldende reguleringsplan.

Planavgrensningen følger gjeldende plan.

Figur 2. Forslag til planavgrensning

Figur 2. Forslag til planavgrensning (rød linje). Gjeldende plan som bakgrunn, Raufosskogen øvre.

Figur 2. Forslag til planavgrensning (rød linje).
Gjeldende plan som bakgrunn, Raufosskogen øvre.

Området er avsatt for fremtidig boligområde BY15, i kommuneplanens arealdel 2012-2023, vedtatt 27.11.2014. Kommuneplanen beskriver utnyttelse «Når en eiendom ønskes fortettet skal det vektlegges at eiendommen utnyttes godt.»

Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften.
Planens virkning på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8.

Innspill, informasjon og kontaktinformasjon

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte samt mer informasjon finnes på www.arealtek.no eller Arealplaner / Kunngjøringer på Vestre Toten kommunes hjemmeside.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Arealtek AS v/ Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum

Informasjonsmøte og offentlig høring

Det planlegges med 1. gangs behandling sommeren 2022. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 14.04.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring.

Det skal avholdes infomøte for naboer angående planlagt utbygging og endringer i forbindelse med varslingsperioden. Utbygger, plankonsulent og kommunen blir til stede.

Sted: Badeland Gjestegård. Adresse: Badelandveien 74, Raufoss
Tid: 18.00 – 20.00
Dato: 07.04.2022

Påmelding innen 04.04.2022 sendes til: henri@arealtek.no


Publisert: 23.03.2022 10:32
Sist endret: 23.03.2022 10:32