Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Østvollvegen 72. Frist for innspill: 11.05.22

Innhold

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Østvollvegen 72

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Norgeshus AS på vegne av Rønningen byggtjenester AS starter arbeidet med detaljregulering for Østvollvegen 72. Planen har fått planID 182. Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte kartillustrasjon.

Området ligger langs Østvollvegen på Raufoss. Planområdets størrelse er på ca. 3,1 daa. Detaljreguleringen skal legge til rette for sju boenheter med tilhørende carport, i form av en tomannsbolig og en femmannsbolig.

Informasjonsmøte

Det er blitt varslet oppstart om detaljregulering av Østvollvegen 72 (gnr./bnr. 15/18) den 30.03.2022. I denne forbindelse vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte den 25. april 2022.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Østvollvegen 72. Frist for innspill: 11.05.22

Møtet vil bli holdt på rådhuset ved møterommet «Smia» klokken 19:00. Adressen til rådhuset er: Kirkevegen 8, 2830 Raufoss. Naboer og interesserte oppfordres til å komme med innspill til planprosessen.

Innspill og kontakt

NORGESHUS AS v/ Nina Helene AskSkriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «21-0053 - Østvollvegen 72» og rettes til:

Postboks 161
7223 MELHUS

eller ved e-post til nina.ask@norgeshus.no

Kopi kan sendes til: Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss eller ved e-post til post@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 29.03.2022 12:45
Sist endret: 26.04.2022 10:53