Varsel om oppstart og høring av planprogram for endring av reguleringsplan for Hole kalkverk. Frist for innspill: 14. september 2022

Innhold

Varsel om oppstart og høring av planprogram for endring av reguleringsplan for Hole kalkverk

Asplan Viak varsler på vegne av Franzefoss Minerals AS om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Hole kalkverk i Vestre Toten kommune (planID 183) jf. plan-og bygningsloven § 12-8. Varsel om oppstart sendes grunneiere og naboer til planområdet og offentlige høringsinstanser sammen med forslag til planprogram for planprosessen jf. plan- og bygningsloven § 4-1.

Planområdet ligger vest for Bøverbru i Vestre Toten kommune, se følgende kartillustrasjon:

Kartillustrasjon 1, Hole kalkverk

Trykk på bildet for større utgave

Utvidelse med administrasjonsbygg, lager, verksted og vekt

Formålet med endringen er å legge til rette for å utvide Hole kalkverk med et område på ca 10 daa for administrasjonsbygg, lager, verksted og vekt.

Gjennom utvidelsen vil kjøremønsteret i kalkverket endres for å øke sikkerheten. Planavgrensninga tar med seg hele gjeldende reguleringsplan fordi det er behov for å forskyve regulert vegetasjonsskjerm ved utvidelsesområdet og gjøre mindre justeringer av yttergrensen i tråd med dagens bruk.

Gjeldende reguleringsplan skal ellers videreføres slik den foreligger.

Kartillustrasjon 2, Hole kalkverk

Planområdet omfatter følgende gnr./bnr.: 88/8, /9, /31, /32, /41, /42 og /57.
Trykk på bildet for større utgave

I kommuneplanens arealdel (27.11.14) er området for utvidelse satt av til LNF-formål. Hensynssone bevaring naturmiljø (NO15) berører en mindre del av området. Avgrensningen av hensynssonen er ikke i tråd med vedtatt detaljreguleringsplan fra 2015, som i praksis reduserer denne. Planforslaget vil ikke være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (KU) §§ 6 og 8. Jf. Tiltaket omfattes ikke av §6.
Jf. §8a skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10. Mindre tiltak for uttak av masser omfattes av vedlegg II nr. 2a. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med verdier nevnt i §10a eller b eller være i strid med statlige eller regionale føringer nevnt i §10c. Det er et mindre område som ønskes omdisponert, og tiltaket vil ikke føre til økt fare for forurensning, gi konsekvenser for befolkningens helse eller økt risiko for ulykker som nevnt i §10 e-h. Etter forslagsstillers vurdering falle ikke tiltaket inn under krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8.

Jf. oppstartsmøte med Vestre Toten kommune er kommunen usikker på om tiltaket har vesentlige virkninger etter §10, og ønsker derfor planprogram og konsekvensutredning av planendringen.

Forslag til planprogram og mer informasjon om planarbeidet er å finne på denne siden og www.asplanviak.no

Innspill og kontaktinformasjon

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak v/ Kristin Karlbom Dahle, telefon 915 27 229. 

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes skriftlig til Asplan Viak (kristin.dahle@asplanviak.no eller Asplan Viak, Stasjonsvegen 33, 3800 Bø) innen 14.9.22 med kopi til Vestre Toten kommune (post@vestre-toten.kommune.no eller Vestre Toten kommune, Pb 84, 2831 Raufoss).

Med vennlig hilsen

Asplan Viak AS
V/ Kristin Karlbom Dahle, planlegger

Vedlegg


Publisert: 27.07.2022 09:25
Sist endret: 27.07.2022 09:25