Kristiansand Dyrepark og Vestre Toten kommune deler sine erfaringer med andre

Innhold

Bjarne Berg Wig og LOS-akademiet arrangerte et "stevne" den 26.-27. august, der Kristiansand Dyrepark var vertskap for om lag 25 deltagere fra industri, private tjenesteytende virksomheter og kommuner. Tema var lærende organisasjoner, og Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten, var til stede med et bidrag. Stevnet tok for seg lærende organisasjoner gjennom to innfallsvinkler; Gruppediskusjoner rundt eksempler fra virksomheter og fordypning i ny teori, såkalt "teaming".

Kristiansand Dyrepark og Vestre Toten kommune deler sine erfaringer med andre
Kari Bjørnerud Børthus legger fram forbedringsarbeidet ved Vestre Toten kommune. Foto: Vestre Toten kommune 

I case-diskusjonene fikk vi innblikk i hvordan Aker Solutions og Kristiansand Dyrepark hadde lyktes med å bygge aktiv medarbeiderinvolvering på noen av sine avdelinger. Vestre Toten kommune presenterte det tredje eksempelet og tok for seg vellykkede endringsprosesser ved Raufosstun Sykehjem. Deltagerne var delt inn i grupper og sirkulerte mellom de tre virksomhetene. Tilbakemeldingene etterpå var verdifulle, blant annet ble Vestre Toten kommune oppfordret til å trekke brukere enda mer inn i å utvikle tjenester.
 
"Teaming" er et ganske nytt begrep innen lærende organisasjoner. Professor Amy Edmundson ved Harvard Business School har fremmet denne tankegangen i bøker og foredrag. Det handler om å sette sammen og utvikle team underveis i prosjekter, ikke bare tenke på team som faste grupper med faste oppgaver. Det er ofte nødvendig å trekke inn kompetanse etter hvert som en endringsprosess tar form. Dette er ikke alltid enkelt, vi støter på mellommenneskelige faktorer som hindrer oss. Problemet er at vi som nye mennesker midt i en oppgave ofte ikke kjenner oss trygge nok til å bidra fullt ut, vi strever også i slike sammenhenger med å komme inn i hva det dreier seg om. Noen er usikre på om de har forstått nok og blir tilbakeholdne. Andre kan bli overmodige og gir innspill som det ikke er hold i. Teamet som helhet må skape større trygghet for at alle skal bidra best mulig og også skape større kapasitet til å forstå, både den enkeltes innspill og helheten som utvikler seg i prosjektet. Amy Edmundson mener at mennesker i framtida derfor må videreutvikle både tankemessige (kognitive) og følelsesmessige (affektive) ferdigheter når de jobber i team. Det handler mye om å venne seg til å stille nye spørsmål for bedre å forstå. Under stevnet kunne deltagerne trene på teaming. Mange ble overrasket over hvor vanskelig det var å bryte gamle mønstre.
 
Bjarne Berg Wig presenterte også et nytt høgskolestudium innen lærende organisasjoner som er under utarbeidelse.
 
Kari oppsummerte utbyttet av seminaret slik: "Utviklingen i kommunen vår er omfattende og går raskt, og oppgavene er ofte sammensatte. Derfor trenger vi effektive måter å involvere ansatte og ledere på for å finne trygge løsninger. Det gjelder ved innføring av Lean i stadig flere enheter, og vi får også flere endringsprosesser som går på tvers av enhetene våre. Vi vil lære sammen med andre virksomheter som tar dette på alvor. Miljøet rundt Bjarne Berg Wig har vist seg å være nyttig for oss i så måte."

Kristiansand Dyrepark og Vestre Toten kommune deler sine erfaringer med andre
Administrerende direktør Reidar Fuglestad presenterer Kristiansand Dyrepark for lydhøre deltagere. Foto: Vestre Toten kommune


Publisert: 25.01.2017 10:29
Sist endret: 25.01.2017 10:30