Mai 2016: Norges største kommune kom til Raufoss på søk etter framtidas omsorgstjenester

Innhold

Ledelsen ved Sykehjemsetaten for Oslo kommune kom til Raufoss en hel dag den 3. mai i år for å se om Vestre Toten kommunes Lean-arbeid kunne være deler av løsningen for deres "Framtidsbilder 2025" i omsorgstjenesten. Oslo kommune har svimlende 660 000 innbyggere. 

Et sentralt dilemma i utviklingen av moderne omsorgstjenester er: Hvordan sikrer vi at sykehjemspasienter i framtida opplever god og enhetlig omsorg, uavhengig av sykehjem og hvilket personell de møter, samtidig som ansattes kompetanse og forbedringslyst settes i målrettet arbeid slik at tjenestene kontinuerlig blir bedre og mer effektive? Hvordan standardiserer vi samtidig omsorgstjenester som vi stadig forbedrer og effektiviserer? 
Gjestene var direktør for kommunale sykehjem Eva Waaler, institusjonssjef Nordseterhjemmet Grazina Dauksaite-Ruud, avdelingssykepleier Nordseterhjemmet Kristine Kvernstrøm, institusjonssjef ved Vinderen bo- og servicesenter Lena Sand, institusjonssjef Langerud sykehjem Bente Sæve, spesialkonsulent kvalitet og fag Inger Kind og spesialkonsulent strategi og HR Lise Reierskog.
 
De fikk først en gjennomgang av Vestre Toten kommunes LEAN-reise med vekt på erfaringer fra Helse og Omsorg av Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten i Vestre Toten kommune. Det var en lydhør og nysgjerrig gruppe med mange spørsmål til vår kommunes tilnærming. 
 
Etter lunsj var det først besøk ved Fysio- og ergoterapiavdelingen. Driftsenhetsleder Silje Nyu Haugerud fortalte: "Store gevinster er oppnådd for brukere og kommunen ved at ansatte og leder har brukt Lean-tankesett. Ventetiden på hjelpemidler er redusert drastisk ved bruk av 5S og verdistrømanalyse. Som resultat leveres nå 50% av hjelpemidlene ut samme dag som søknad kommer inn."
Samhandling på tvers av kommunens enheter har også blitt mye bedre. Fysio- og ergoterapiavdelingen og Helsesøstertjenesten i kommunen har kommet fram til forbedret og effektivisert samhandling omkring barn. Den sparte tida brukes blant annet til forebyggende arbeid.
 
Neste stopp for gjestene fra Oslo var Raufosstun sykehjem. Her møtte de driftenhetsleder Britt Jakobsen. "Lean-prinsippene og tenkemåten har vært avgjørende for å jobbe med en enhet i rask endring," poengterte Britt. Enheten hadde etter Samhandlingsreformen måttet tilpasse seg nye pasientgrupper med helt andre behov, en stor utfordring for de ansatte. Lean kontinuerlig forbedring handlet da mye om å gjøre alle pasientforløp trygge og effektive. "Vi har fått til viktige endringer i pasientforløpene våre gjennom å involvere ansattes kompetanse gjennom Lean-filosofi. Innkomstsamtale og målsamtale med pasienten gjennomføres mye tidligere enn før. Dermed kommer man etter kort tid i gang med riktig tverrfaglig behandling der det trengs," sa Britt engasjert.

Britt Jakobsen og interesserte gjester på Raufosstun Sykehjem.
Bildet viser Britt Jakobsen og interesserte gjester på Raufosstun Sykehjem.
 
Under oppsummeringen delte de erfarne lederne fra Oslo sine tanker om felles standarder for kvalitet i sykehjemstjenesten. Eksemplene fra fysio- og ergoterapiavdelingen og Raufosstun sykehjem viste at det er mulig med medarbeiderdrevet fagutvikling og effektivisering i omsorg gjennom Lean. I flere av eksemplene var det oppnådd store gevinster i samhandling mellom ulike fagenheter, noe som kan være ekstra krevende i en mer sentralisert modell.
 
Det ble gode diskusjoner rundt Lean-tankesett som en mulig løsning på hvordan man kan møtes "på midten," hvordan topp og grunnplan kan henge sammen. En av deltagerne sa til slutt: "Jeg har lest mye teori om Lean og lett etter eksempler som speiler teori til praksis. Dere i Vestre Toten kommune har gjort det på ordentlig." 
Representantene fra Oslo kommune reiste fornøyde hjem etter en dag på Toten. 
 
Vi takker for besøket og for komplimentet!

Publisert: 12.07.2016 10:33
Sist endret: 12.07.2016 10:33