Overordnet planverk og temaplaner, Vestre Toten kommune

Innhold

Kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunenes overordnede styringsdokument, og planen er preget av mange ulike samfunnsspørsmål og perspektiver som krever en bred tilnærming. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Skriftlig del med samfunnsdel (overordnede mål og strategier) og beskrivelse, bestemmelser og retningslinjer til arealdelen: Kommuneplan, samfunnsdel 2023 - 2035, vedtatt 23.11.2023 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Denne ligger til grunn både for kommuneplanens arealdel og for virksomhetsplanene i kommunen.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i kommunen kan brukes til.

Revisjon av gjeldende kommuneplan

Det pågår en revisjon av kommuneplanen. Mer om den prosessen finner du her: Vestre Toten kommune mot 2040

Styring, økonomi og rapportering

Styring, økonomi og rapportering 2024
  • Styringsdokument 2024 - årsbudsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024 - 2027.
    Vedtatt i kommunestyret av 14.12.2023
Styring, økonomi og rapportering 2023 og tidligere

Året 2023 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

  • Styringsdokument 2023 - årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026.
    Vedtatt i kommunestyret av 15.12.2022

Temaplaner er planer for enkelte tema eller tjenesteområder og utarbeides for å utdype og konkretisere oppfølgingen av kommuneplanen eller andre særskilte planbehov i kommunen. 

Temaplanene inneholder også ofte en handlingsdel som legges til grunn for prioriteringer i handlingsdel/økonomiplanen.


      Temaplaner: Helse og omsorg
Helse og omsorg
Lenke til planer


    
Teknisk, plan og eiendom
Lenke til planer


     
Kultur og fritid
Lenke til planer


     
Barnehage og skole
Lenke til planer


     
Politikk og innsyn
Lenke til planer


    Øvrige temaplaner, Vestre Toten kommune
Øvrige planer

Lenke til planer


Publisert: 01.09.2023 10:20
Sist endret: 12.02.2024 13:49