Retningslinjer for Folkets spørretime i Vestre Toten kommune

Innhold

Folkets spørretime - retningslinjer

  1. Melding om spørsmål til kommunestyret sendes ordføreren senest siste mandag før møtet finner sted.
  2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse, eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, settes den formelle delen av møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Spørretimen faller da bort.
  3. Enkeltpersoner/organisasjoner kan stille spørsmål eller komme med innspill ved kommunestyrets begynnelse, rettet til ordføreren på vegne av seg selv eller andre.
  4. Hvert spørsmål/innlegg tidsbegrenses til 10 minutter.
  5. Spørsmålet/innspillet fremmes fra talerstolen, eller fremmes skriftlig og refereres av ordfører eller formannskapssekretær. Omfattende spørsmål bør foreligge skriftlig.
  6. Spørsmålene kan besvares i samme møte, eller i neste møte, ut fra spørsmålets art og omfang og tidsramme for svar.
  7. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk.
  8. Det kan stilles spørsmål om kommunens virksomhet eller saker som det knytter seg allmenn interesse til. Vedtatt i kommunestyremøte 16.03.2000 sak 26/00 med tillegg i møte 06.03.2003 sak 0021/03.
  9. Det settes av inntil ½ time pr. ordinære kommunestyremøte.
  10. Spørretimen bør gi anledning til å kunne stille oppfølgingsspørsmål.


Vedtatt i kommunestyremøte 16.03.2000 sak 26/00 med tillegg i møte 06.03.2003 sak 0021/03.


Publisert: 11.11.2016 13:47
Sist endret: 18.10.2019 10:36