Vestre Toten mot 2040: Kommuneplan

Innhold

Vestre Toten mot 2040: Kommuneplan

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet vi har for lokal utvikling og vi skal i løpet av våren legge planer for arbeidet med revisjon av gjeldende kommuneplan.

Gjeldende kommuneplan finner man her: Overordnet planverk

Planprogram

Kommunen lager en plan for hvordan vi skal jobbe med revisjon av planen. Planprogrammet skal si noe om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Medvirkning

Som innbygger i Vestre Toten kommune kan du si din mening om hvordan kommunen skal utvikles. Medvirkning er din mulighet og rett til å bidra med kunnskap. Du kan melde inn behov og utfordringer, legge fram ønsker og bekymringer som du synes er viktig å få med.

Dette kalles «medvirkning i planprosesser» fordi utvikling skjer gjennom å lage planer og følge dem opp.

Planleggingen skjer gjennom kommuneplanen, som legger overordnede føringer for hvordan kommunen skal bli - via områderegulering og ned til detaljplanene, som legger rammer for utviklingen innenfor mindre, konkrete områder. Til sammen blir dette en planprosess, med flere muligheter for å medvirke underveis.

Derfor bør du medvirke – bli vår rådgiver

Dine innspill er viktige. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og ønsker, og uttrykker din mening om planforslag som er ute på høring. Dine innspill blir en del av kunnskapsgrunnlaget når kommunen lager forslag til de overordnede planene, som kommuneplan og områdereguleringer.

Ditt bidrag i planprosessen kan ha virkning på sluttresultatet, men den endelige beslutningen tar politikerne. De vedtar planer og bestemmer hvordan byen skal utvikles. Du har derfor medbestemmelse gjennom kommunevalget, mens du kan medvirke i planer for å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.

Hvordan kommer du med innspill?

Alle planforslag skal gi deg en mulighet til å komme med innspill minst to ganger: ved varsling av planoppstart og ved offentlig ettersyn (høring).

Mange planforslag, og særlig store planforslag, legger også til rette for ekstra medvirkningsmuligheter for å sikre at alle berørte blir hørt tidlig i saken. Dette kan være åpne kontordager, bygdemøter, ekstra informasjons- og dialogmøter, spørreundersøkelser, verksted eller undersøkelser med fokus på barn og unge, eldre eller andre som behøver ekstra tilrettelegging.

Jo tidligere du engasjerer deg i en planprosess, jo bedre. Da er sjansen større for at dine innspill påvirker planen. Det er spesielt viktig at du sier meningen din når planer er til offentlig ettersyn (høring). 

Hvem gjør hva i utviklingen av kommunen?

Kommunen har ansvar for å planlegge, regulere og veilede offentlige og private utbyggere i hvordan Vestre Toten kommune skal utvikle seg i tråd med politiske målsetninger. Derfor er «vi» som ruster opp og utvikler kommunen forskjellige offentlige etater, foretak og virksomheter, private eiendomsutviklere og næringsdrivende. Alle planer blir vedtatt av politikerne i kommunestyret.

Hva skjer og når skjer det?

 • Vinter 2021: Innhente kunnskapsgrunnlag
 • Vår 2021: Utarbeide planprogram
 • September 2021: Fastsette planprogram
 • Vinter 2021/2022: Medvirkning - bygdemøter, åpne kontordager, bygdeLab og ByLab (se punktet Kommuneplanrevisjon 2022 under)
 • Utarbeide forslag til ny kommuneplan
 • Mars 2023: Vedtak om høring av planforslag
 • April - juni 2023: Høring (frist for innspill 10. juni)
 • 18. april 2023: Åpent møte om høringsforslaget, Ihle grendehus
 • Etter valget 2023: Sluttbehandling av kommuneplan

Kommuneplanrevisjon 2021-2023

Melding om fastsatt planprogram – revisjon av kommuneplan
Medvirkning april-mai 2022: Åpne møter, møteoversikt og bilder fra turneen

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har ordfører Stian Olafsen invitert til åpne møter, og Bøverbru, Raufoss, Ihle, Eina, Reinsvoll og Solvoll er besøkt. Frist for innspill er 31. mai 2022 (se innspill- og kontaktinformasjon lenger ned på denne siden), og under følger møteoversikten.

Ønsker du å se bilder fra turneen?
Kommuneplanrevisjon 2022: Åpne møter ✔️ (Publisert 9. mai 2022)

 • Bøverbru Håkonshallen 20. april klokken 18.00 ✔️
 • Raufoss Fyrverkerisalen 21. april klokken 18.30 ✔️
 • Ihle Flerbrukshuset 26. april klokken 18.00 ✔️
 • Eina Grendehuset 27. april klokken 18.00 ✔️
 • Reinsvoll Idrettshallen 3. mai klokken 18.00 ✔️
 • Solvoll Grendehus 5. mai klokken 18.00 ✔️

I tillegg blir det:

 • ByLab på Amfi 21. og 22. april kl 12.00 - 18.00
 • BygdeLab på Ihle, Eina og Reinsvoll i forkant av møtene.

Kommuneplanrevisjon 2022. Illustrasjon: Jørn Melnes

Kommuneplanrevisjon 2022 med Solvoll som siste stoppested.
Tegning og illustrasjon: Jørn Melnes, 2022 

Kommuneplan for Vestre Toten kommune 2023-2035 til høring og offentlig ettersyn
Vedtatt samfunnsdel for kommuneplan for Vestre Toten kommune 2023-2035

Kunnskapsgrunnlag

Kontakt oss

Plansjef Eirik Røstadsand

Arealplanlegger Ole Tveiten

Kommuneplanrevisjon 2022. Illustrasjon: Jørn Melnes

Fra kommuneplanrevisjonsturneen april-mai 2022: Bøverbru- Raufoss-Ihle-Eina-Reinsvoll-Solvoll
Tegning og illustrasjon: Jørn Melnes, 2022 


Publisert: 12.03.2021 09:37
Sist endret: 12.02.2024 14:06