Alarmoverføring 110 - prisliste for 2022

Innhold

Alarmoverføring 110 - prisliste

Betalingssatsene og vilkårene for øvrig fastsettes årlig av kommunestyret i Vestre Toten og gjelder for kalenderåret.

Årsavgift beregnes fra og med den måneden tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentralen) skjer og til og med den måneden abonnementet (og tilknytningen) eventuelt opphører.

Nye abonnenter faktureres 1. gang senest påfølgende måned etter tilknytning for det resterende antall måneder det året. Eksisterende abonnenter faktureres en gang pr. år (for hele kalenderåret). Faktura sendes i mars med forfall 15. april. Ved evt. opphør av avtalen vil abonnenten bli kreditert for det gjenstående antall hele måneder etter opphør av alarmtilknytningen.

Tilknytningsavgifter fastsettes og faktureres separat av 110-sentralen.

Alle priser er oppgitt eks. mva. Ingen mva. for interne/kommunale abonnenter, ellers tilkommer mva.

Prislisteoversikt

Årsavgiftene gjelder for brannalarm og / eller slokkeanlegg. Nøkkelsafe uten tillegg i prisen. 
Årsavgift - Prisgruppe 1 Kr. 3 384,- (kr. 282,- pr. mnd.)
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal på inntil 600 m2.
Årsavgift - Prisgruppe 2

Kr. 4 488,- (kr. 374,- pr. mnd.)

Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal mellom 600 - 4 000 m2.
Årsavgift - Prisgruppe 3 Kr. 7 356,- (kr. 613,- pr. mnd.)
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal mellom 4 000 – 10 000 m2.
Årsavgift - Prisgruppe 4 Kr. 11 604,- (kr. 967,- pr. mnd.)
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal på over 10 000 m2.
Årsavgift - prisgruppe 5 Kr. 3 384,- (kr. 282,- pr. mnd.)
Gjelder boligdelen i flerbruksbygg (næringsbygg), for første (1.) boenhet (se merknader om boliger).
Gjelder boligdelen i flerbruksbygg (næringsbygg), tillegg pr. boenhet utover første (1.) boenhet (se merknader om boliger). Kr. 1 764,- (kr. 147,- pr. mnd.)
Årsavgiftene gjelder pr. heis. Nøkkelsafe uten tillegg i prisen. 
Årsavgift - Prisgruppe 6  Kr. 1 764,- (kr. 147,- pr. mnd.)
Gjelder bygning i prisgruppe 1 – 5 med overføring av alarm for brann- og/eller slokkeanlegg til 110-sentralen fra før.
Årsavgift - Prisgruppe 7 Kr. 3 384,- (kr. 282,- pr. mnd.)
Gjelder bygning i prisgruppe 1 – 5 uten overføring av alarm for brann- og/eller slokkeanlegg til 110-sentralen fra før.
110-sentralen krever inn en årlig avgift pr. inngått avtale/alarmoverføring fra deltagerkommunen til dekning av sine årlige driftskostnader for tilleggstjenester, utover de lovpålagte. Kommunen krever inn denne avgiften fra sine abonnenter på vegne av 110-sentralen.  Kr. 585,- pr. alarmoverføring pr. år

Ved eierskifte og endringer av alarmoverføringer beregnes et gebyr til dekning av administrasjonskostnader knyttet til endringer og oppdateringer av dokumenter og informasjon.

 Kr. 880,-
Gebyr for brannvesenets utrykning på grunn av unødig alarm ilegges fra og med 3. utrykning til alarmstedet/objektet innenfor ett og samme kalenderår.

Kr. 4 700,- pr. utrykning
Ingen mva.

Om næringsbygg, flerbruksbygg og boliger

Alle prisgruppene som gjelder for næringsbygg, inkluderer

 • Salg- og handelsslokaler
 • Industri- og produksjonslokaler
 • Driftsbygninger i landbruket
 • Lagerbygg
 • Kontorlokaler
 • Forsamlingslokaler
 • Overnattingssteder
 • Kirker, museer og samlinger
 • Skoler og barnehager
 • Institusjoner, sykehjem og offentlige omsorgsboliger
 • Andre offentlige bygg
 • Flerbruksbygg som omfatter en eller flere av de ovennevnte virksomheter / næringer
 • Boligsameier og borettslag som er registrert som virksomhet i Brønnøysundregisteret

For fastsetting av årsavgift i prisgruppe 1 – 4, skal alle deler av bygget som dekkes av brannalarm- og/eller slokkeanlegg med alarmoverføring regnes med i arealet. Det er detektert (dekket) gulvareal som skal beregnes

Der hvor bare deler av næringsbygget er dekket, skal det som et minimum være skille i form av branntekniske bygningsdeler (branncelle eller brannseksjon) mellom dekket og udekket område i samsvar med gjeldende bestemmelser for slike bygningsdeler. Det samme gjelder dersom bare deler av dekket areal er tilknyttet alarmoverføring.

Der hvor et bygg dekkes av to eller flere separate anlegg med hver sin overføringsenhet for alarm, skal tilknyttet dekket areal beregnes separat og hver for seg for hvert av anleggene.

Spesielt for boliger
Der hvor flerbruksbygg også omfatter boliger (boligdel), kan boligdelen tilknyttes alarmoverføring til 110-sentralen. Beregningsgrunnlaget følger prisgruppe 5 for boligdelen og legges til årsavgiften for næringsdelen. Alle fellesarealer og tilhørende rømningsveier i boligdelen skal som et minimum være dekket. Dersom selve boenhetene dekkes i tillegg, skal dette omfatte alle boenhetene.

Rene boligbygg (unntatt offentlige boligbygg som omsorgsboliger og tilsvarende) må tilknyttes andre, private, alarmaktører (vaktselskaper) dersom det er ønskelig med alarmoverføring. Det samme gjelder dersom enkelte boenheter (ikke alle) eller kun deler av fellesarealer ønskes dekket i boligdelen av næringsbygg som nevnt i prisgruppe 5.

Betalingssatsene og vilkårene er vedtatt i kommunestyret i møte den 16.12.2021, sak nr. 134/2021.


Publisert: 19.12.2019 14:55
Sist endret: 04.01.2022 09:25