Hjemmetjenester, egenbetaling

Innhold

Orientering om egenbetaling for praktisk bistand pr. 01.01.2024

Jfr. «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16 nr. 1349), fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-2.

Det er ikke adgang til å kreve vederlag for helsehjelp i hjemmet og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For de ulike inntektsnivåer gjelder følgende betalingssatser:

  • Inntekt inntil 2 G: Egenbetaling kr. 230 pr. mnd.
  • Inntekt inntil 2 - 3G: Egenbetaling kr. 710 pr. mnd.
  • Inntekt inntil 3 - 4G: Egenbetaling kroner 1.210 pr. mnd
  • Inntekt inntil 4 - 5G: Egenbetaling kroner 1.700 pr. mnd.
  • Inntekt over 5 G: Egenbetaling kroner 2.160 pr. mnd.

(“G” er folketrygdens grunnbeløp. Tabellen lenger ned på siden viser hvilke kronebeløp de ulike inntektsgrupper utgjør).

Regninger for hjemmetjenester sendes ut hver måned.

Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i § 8, skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn, med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset.

Egenbetaling skal ikke overstige kommunens selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Kommunens selvkost er kr. 408,- pr. time. De som mottar så lite hjelp en måned at det vil være gunstigere for dem å betale pr. time enn å betale abonnementsprisen, vil få regning etter medgåtte timer.

Tjenestene det kan kreves vederlag for er typiske hjemmehjelpsoppgaver som f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som for eksempel hjelp til å gjøre nødvendig innkjøp, ærend i bank, postkontor eller andre offentlige kontorer og lignende daglige gjøremål.

Oversikt over betalingssatser ut fra grunnbeløpet pr. 1. januar 2024:

 

Nettoinntekt: Betaling pr. måned:
Inntil 2 G:
kr. 0 - 237 240

Kr. 230

2 - 3 G:
kr. 237 241 - 355 860
Kr. 710
3 - 4 G:
kr. 355 861 - 474 480

Kr. 1.210

4 - 5 G:
kr. 474 481 - 593 100

Kr. 1.700

Over 5 G:
kr. 593 101 -   

Kr. 2.160

 

Klagerett

Ved klage på vedtak om betaling av egenandel, gjelder bestemmelsene i
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.


Publisert: 04.08.2016 11:20
Sist endret: 05.06.2024 13:20