Tjenester A - Å

Innhold

A

Adressetildeling

Allemannsretten

Allmennkultur

Arealoverføring

Avfall og gjenvinning - lokal nettsidepresentasjon

Avlastning

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Avløp - private avløpsanlegg

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Barnehageplass - lokal nettsidepresentasjon
- Tjenestebeskrivelse for barnehageplass

Barnehager i Vestre Toten

Barnevern

Beitedyr i Vestre Toten kommune - beredskapsplan

Bibliotek

Bolig - oppføring av ny bolig

Boligtilskudd og startlån

Borgerlig vigsel

Bostøtte

Brannteknisk veiledning i byggesaker

Branntips.no - en nasjonal nettside for bekymringsmeldinger til brannvesenet

Brannvern og tilsyn

Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring

Byggetiltak på bebygd eiendom

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Demens

Den kulturelle skolesekken

Digitale skjemaer og søknader - oversikt over digitale skjemaer og søknader i Vestre Toten kommune

Digital postkasse / elektronisk postkasse -  lokal nettsidepresentasjon
Tjenestebeskrivelse for digital postkasse

Din utvei - nasjonal veiviser ved vold og overgrep (ekstern lenke - dinutvei.no)

Driftsbygning i landbruket

E

Eiendomsskatt - lokal nettsidepresentasjon

Eierseksjonering/reseksjonering

Enhet for psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer

Ergoterapi

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Farlig avfall

Fastlege

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse

Flyktningtjenesten i NAV Vestre Toten - lokal nettsidepresentasjon

Foreldrebetaling/redusert foreldrebetaling - lokal nettsidepresentasjon

Forhåndskonferanse

Fradeling av eiendom

Frisklivssentral

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Fritak fra aktiviteter i skolen med bakgrunn i religion eller livssyn

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Fysioterapi

G

Gjøvikregionen Utvikling (ekstern nettside)

Gravemelding

Gravide rudmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Grensejustering

Grunnskoler i Vestre Toten - lokal nettsidepresentasjon

Grunnskoleopplæring for voksne

H

Helsestasjons- og skolehelsetjenester - lokal nettsidepresentasjon
Tjenestebeskrivelse for helsestasjon 

Helsestasjon for ungdom

Helsetjenesten i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjelpemidler

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Husdyrhold

Hverdagsrehabilitering (under utvikling)

Hørselskontakt

I

Individuell plan

Informasjon og veiledning til pårørende

Innbyggerinitiativ

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J

Jegerprøven

Jordbruk

Jordmortjenesten - lokal nettsidepresentasjon

K

Kemneren i Søndre Land og Vestre Toten - lokal nettsidepresentasjon

Klage til Sivilombudsmannen

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Kommunal bolig/gjennomgangsbolig

Kommunal planlegging - medvirkning

Kommunalt lån (sosiallån)

Kommunale årsgebyr

Kommunepsykolog

Kompetanseplan for grunnskole VTK

Konsesjon og landbrukseiendom

Kontor for tildeling og koordinering - lokal nettsidepresentasjon, Omsorgstjenesten

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet

Kulturskole - opptak

Kunnskapsprøven - alkoholloven

L

Lag og foreninger i Vestre Toten kommune

Landbruk

Lean i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Ledige stillinger, Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes

Ledige stillinger - Vestre Toten kommune

Ledige stillinger - NAV (ekstern nettside - nav.no)

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Leie av lokaler - Fyrverkeriet kulturhus

Legekontor i Vestre Toten kommune

Legevakt og legetjeneste

Leksehjelp i grunnskolen

Leseplan

Lærlingordning

M

Matombringing

Miljøfyrtårn - sertifisering

Miljørettet helsevern (MHV)

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Muntlig eksamen

N

Nabovarsel

NAV og sosiale tjenester - lokal nettsidepresentasjon

Nedgravde oljetanker

Næring og utvikling - lokal nettsidepresentasjon

Næringsliv i Gjøvikregionen (ekstern nettside - Gjøvikregionen Utvikling)

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Oljefyring - forbud mot oljefyring fra og med 2020.

Omsorgslønn

Omsorgsbolig

Omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Oppmålingsforretning

Ordensreglement

P

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Personvernerklæring og informasjonskapsler - lokal nettsidepresentasjon

PP-tjenesten

Praktisk bistand

Produksjonstilskudd i jordbruket

Psykiske helsetjenester

Publisering av saksdokumenter på internett

R

Raufosshallen

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Renovasjon

Rovviltkontakt i Vestre Toten

S

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Seksuelt misbrukte, hjelpetelefon Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte (ekstern lenke - hfsm.no)

Selvbygger

Serveringsbevilling

Skatt og innfordring - lokal nettsidepresentasjon

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Skogfond

Skolefritidsordning (SFO) - lokal nettsidepresentasjon

Skolehelsetjeneste

Skolemiljøet

Skolerute

Skoleskyss

Skolestart

Skoletilhørighet

Smittevern

Sosiale tjenester - lokal nettsidepresentasjon

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Startlån og boligtilskudd

Statlige spillemidler til idrettsformål

Storkjøkken, Vestre Toten

Støttekontakt

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Oppland (ekstern lenke - smiso-oppland.no)

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Synskontakt

Svangerskapsomsorg

Søknader og skjema - oversikt over digitale skjemaer og søknader i Vestre Toten kommune

Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor - lokal nettsidepresentasjon

T

Tannhelsetjeneste

Teknisk driftstjeneste i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Tekniske hjelpemidler - utlån

Tidligpensjon for jordbrukere

Tilbud for kreftrammede

Tilskuddsordninger i landbruket

Totenbadet

Torsdagsklubben

Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Trygghetsalarm

Tømmekalender renovasjon (se også Avfall og gjenvinning)

U

Ungdomshus

Ungdomskontakt

Ungdomsråd

Utslippstillatelse

Utstyrsbanken i Vestre Toten kommune

V

Vald - godkjenning

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Vann og avløp - abonnementsvilkår

Vannmåler

Veg og park - lokal nettsidepresentasjon

Veivedlikehold

Velferdsordninger i landbruket

Vergemål

Vestre Toten Storkjøkken - kantinesalg og matombringing

Veterinærvakt

Vigsler i Vestre Toten kommune - lokal nettsidepresentasjon

Viltvakt

Ø

Økologisk landbruk

Økonomisk rådgivning - gjeldsrådgivning


Publisert: 12.09.2016 12:28
Sist endret: 16.01.2020 14:53