Boligtilskudd til etablering

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Kontaktperson

Navn
Amund Ringen
Tittel
Nestleder
Telefon
52 04 95 90
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Flyktninger
 • Sosialt vanskeligstilte

Kriterium/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke elektronisk (se lenken under) eller skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Kontaktperson:

Tone Amlien Nordhagen tlf.: 55553333

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknadsbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Brosjyre

  Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:32
  Sist endret: 12.09.2016 10:32