Bostøtte

Innhold

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte. Inntektsgrensene finner du her.

Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer noen endringer. Du må straks melde fra

  • hvis inntekten eller formuen går vesentlig opp eller ned
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Hvis du ikke gir beskjed om endringer, så kan for mye utbetalt bostøtte kreves tilbake. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Kriterium/vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • er under 18 år og har egne barn.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. Det kan ikke være en fritidsbolig. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte. Fra november 2016 kan beboere i private bokollektiv også søke bostøtte.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker bostøtte elektronisk. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Bostøttekontoret har følgende åpningstider.

Kontaktperson

Heidi Jøranli, telefon 55 55 33 33

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned.

Søknadsbehandling

Kommunen mottar søknaden elektronisk og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Fra 2013 er det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.

Mulighet til å klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Brosjyre

Skjema

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:32
Sist endret: 18.02.2020 15:31