Brannvern og tilsyn

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. I tillegg til eiere har også brukere plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand. Kommunen identifiserer og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Det stilles også en del bestemte organisatoriske krav til driften av særskilte brannobjekter.

Brannvesenet skal gjennomføre såkalt risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter. Dvs. at brannvesenet skal vurdere brannrisikoen for hvert enkelt særskilte brannobjekt, og på det grunnlaget bestemme hvor ofte og hvordan tilsyn skal gjennomføres.

Vurdering og prioritering skal gjøres på bakgrunn av (brann)risikoen for tap av liv og helse, tap av materielle og kulturhistoriske verdier, samfunnsmessige konsekvenser,  faren for brudd på forebyggende plikter og effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Brannvesenet melder vanligvis tilsynet på forhånd, men også uanmeldt tilsyn kan gjennomføres. Brannvesenet vurderer da alle forhold som har betydning for brannsikkerheten, både tekniske og organisatoriske tiltak. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelige, kan brannvesenet gi pålegg om retting/utbedring eller benytte andre reaksjonsmidler.

Kriterium/vilkår

Brannvesenet vurderer fortløpende hvilke objekter som skal omfattes av tilsynsplikten. Før et objekt eventuelt registreres gjennomføres en befaring for å vurdere risikoen ved objektet. Dersom denne anses å komme innenfor de sentrale retningslinjene, vil objektet bli registrert som særskilt brannobjekt.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Kommunen utarbeider en rapport etter at tilsynet er utført. Rapporten angir hvilke avvik som er funnet fra kravene til brannsikring og hvilke nye sikringstiltak det er behov for. Rapporten sendes umiddelbart til eieren eller virksomheten/brukeren, som skal gi en tilbakemelding innen en gitt frist. Tilbakemeldingen skal gi svar på når og hvordan avvikene vil bli rettet opp.

Blir det ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapporten innen fristen, skal kommunen gi de påleggene som er nødvendig. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler om varsling med mer skal følges.
 

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtak om pålegg, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til klageinstansen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageinstans for vedtak gjort av kommunestyret. For alle andre vedtak fattet av kommunen er kommunestyret eller kommunens egen klagenemnd klageinstans.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:32
    Sist endret: 12.09.2016 10:32