Fastlege

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Legetjenesten

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Det er likevel  vanligst at  tilsynslegen ved institusjonen har behandlingsansvaret under oppholdet.    I omsorgsbolig, er fastlegen vanligvis behanldings ansvarlig, med mindre annet er avtalt. 

Oversikt over legekontorene, kontakttelefon , muligheter for SMS bestilling m.v finner du her:
http://www.fastleger.no/Oppland/Vestre_Toten/

Din fastlege  finner du under
https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Denne funksjonen forutsetter bruk av MinID.
Likeens ved ønske om skifte av fastlege på nett.

Her  er det også en lenke til  oversikt over kommunens leger og ledige listeplasser.
https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do

Det er legekontorene selv som har ansvar for at nettsiden deres er oppdatert.

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51 / 913 75 403

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Kriterium/vilkår

Asylsøkere som har fått D-nr kan også få tildelt fastlege.

 

Pris for Tjenesten

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Prisliste for ordinære legetjenester skal være oppslått på venterommet.
Egenandel registreres fortløpende av legen og sendes elektronisk til HELFO.  Ved oppnåd egenandelsgrense, blir Frikort sendt pasienten direkte.  Overskytende beløp tilbakebetales av HELFO.
Egenandelen vil imidlertid kunne omfatte betaling for prøver, utstyr brukt ved inngrep eller undersøkelser, utlverte medisiner, vaksiner og takster for attester. Disse registreres IKKE som egenandel under frikortbestemmelsene. Du har imidlertid krav på kvittering på det du betaler for.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Overføring av gammel journal til ny fastlege skjer først når du leverer en skriftelig anmodning om dette. Det er derfor viktig å sørge for dette, evnt få signert fullmakt ,om man fremmer slik  anmodning på vegne av en annen, selv ved nært slektskap.

Saksbehandlingstid

Øyeblikkelig hjelp: 
tilstander som må eller bør behandles raskt for å hindre foreverring. Legen  har plikt til å prioritere slike pasienter.  Beslutningen mht hastegrad tas av legen ut fra de opplysninger som foreligger.

Ordinær Konsultasjon:
ventetid kan variere betydelig. Legesekretæren vil prioitere og tildele time utfra de opplysninger hun får.

Attester/Helsesjekk/førerkort: 
Må avtales i god tid før evnt  tidsfrister går ut.
Mange attester medfører en så kalt  forhøyet egenandel om ikke omfattes av frikortbestemmelsene.

Mulighet til å klage

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Kommuneoverlegen har ingen formell myndighet i klagesaker, og er derfor ikke klageinstans. Han kan imidertid bistå med råd og formidling av kontakt mellom parter, for å forsøke gjennom dialog å finne, om mulig,  en  minnelig løsning på den oppståtte situasjon .

Brosjyre

    Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:40
    Sist endret: 12.09.2016 10:40