Forbud mot oljefyring

Innhold


Publisert: 10.08.2018 13:48
Sist endret: 21.11.2023 10:50

Beskrivelse

Fra og med 2020 vil det være forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

  • I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger.
  • Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 
  • Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Hvis du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikke forbudet gjelde deg.

Forbudet gjelder kun oppvarming i bolig, og ikke bygging eller annen produksjon.

Kontaktperson

Miljørådgiver Christien Kossen

Målgruppe

Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

Pris for tjenesten

Kommunen vil gjennomføre kontroller for å sikre at forbudet overholdes. Kommunen kan ta et gebyr for kontrollen.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å være teknisk svært utfordrende å overholde.

Ønsker du å søke om unntak kan du kontakte oss.

Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre