Fradeling av eiendom

Innhold

Beskrivelse

Deling/fradeling av eiendom betyr at nye tomter opprettes med eget gårds- og bruksnummer, eller at arealer overføres fra en eiendom til en annen. Fradeling inkluderer også andre justeringer av tomtegrenser mellom to eller flere eiendommer.

Fradeling er som hovedregel søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 26-1.

Mindre grensejusteringer
Enkelte mindre grensejusteringer er unntatt fra plan- og bygningsloven, og behandles kun etter matrikkelloven. Dette forutsetter bl.a. at arealet som endres ikke overstiger 5 % av den minste berørte eiendommen, og at samlet areal ikke overstiger 500 kvadratmeter. Se her for nærmere informasjon om mindre grensejusteringer.

Hvem kan søke om deling?
Det er kun eieren av en eiendom som kan søke om deling, dvs. den eller de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Ved grensejusteringer og fradeling av tilleggsareal skal både den som gir fra seg og den som får areal skrive under.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Søknad om fradeling gjøres på eget elektronisk skjema: Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648)
 • En kort beskrivelse av tiltaket (gjøres på søknadsskjemaets punkt 12, evt. på eget ark). 
 • Kart med nye grenser inntegnet. Kart kan skrives ut fra kommunens kartsider
 • Gjenpart av nabovarsel. Ta kontakt med kommunen dersom du har behov for naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å følge denne lenken (ekstern lenke - dibk.no)
 • Du kan også legge ved andre dokumenter som du mener har betydning for saken, f.eks. private avtaler, kart, målebrev osv.

Saksbehandling
Søknaden sendes til kommunens postmottak. Dersom det er feil eller mangler med den innsendte søknaden, tar vi kontakt med søker.

Saksbehandlingstid ved komplett søknad er 3 uker. Dette forutsetter at søknaden ikke krever dispensasjon eller tillatelse etter annet lovverk, og at det ikke er innkommet merknader fra naboer.

Dersom søknaden innvilges, sendes den over til oppmålingsavdelingen samtidig med at du mottar vedtaket. Vennligst merk at oppmålingsavdelingen har begrensninger mhp. hvilke tider av året det kan gjennomføres oppmålinger. Erfaringsmessig er det stor pågang på oppmålingssaker på våren og senhøsten. Dersom du planlegger et byggeprosjekt på det omsøkte arealet, bør du søke om fradeling i god tid! Mer informasjon om oppmåling finner du her.

Saker som krever dispensasjon
En søknad om fradeling kan være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanen eller en reguleringsplan. En søknad om fradeling må i så fall også behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2.

Eksempel på saker som vil kreve dispensasjon:

 • Fradelinger innenfor 100-metersbeltet langs strandsona.
 • Fradelinger fra landbrukseiendom til boligeiendom (tilleggsareal, nye tomter m.m.).
 • Fradelinger som er i strid med tomtegrenser eller arealformål i en vedtatt reguleringsplan.

Søknader om dispensasjon skal begrunnes i eget skriv. Dispensasjoner skal sendes på høring til berørte offentlige myndigheter, f.eks. Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Statens Vegvesen. Vi gjør oppmerksom på at kommunen har begrenset adgang til å innvilge dispensasjoner.

Saksbehandlingstid for saker som krever dispensasjon vil være 12 uker fra vi mottar komplett søknad. Høringsperiode til offentlige myndigheter kommer i tillegg.

Saker som må behandles etter annet lovverk
I enkelte tilfeller må søknader om deling også behandles etter annet lovverk. Dette kan bl.a. gjelde:

 • Saker som kan berøre landbruksarealer (behandles etter Jordloven)
 • Saker som kan berøre kulturminner (behandles etter Kulturminneloven)

For slike saker vil det være egne saksbehandlingsregler og gebyrer.

Kontakt

Ole Tveiten, arealplanlegger

Anne Merethe Andresen, arealplanlegger

Målgruppe

En deling kan søkes av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
 • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterium/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

 

Nabovarsel: Skjema for nabovarsel

 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker. Har kommunen ikke avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Mulighet til å klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:40
  Sist endret: 14.06.2021 13:45