Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Innhold

Beskrivelse

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Kontaktperson

Navn
Amund Ringen
Tittel
Nestleder
Telefon
52 04 95 90
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennes pårørende

Kriterium/vilkår

  • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruket
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

Pris for Tjenesten

Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt
helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

I Vestre Toten kommune er ansvar for råd, veiledning og tiltak overfor rusmiddelmisbrukere og deres familier, tillagt NAV.  Henvendelse kan skje på vanlig måte til NAV, hvor det er veiledere med spesialkompetanse innen rusarbeid.

Det er ingen spesielle søknadsskjema knyttet til tjenesten.

Søknadsbehandling

Saksbehandlingen skjer fortløpende, og skjer i nært samarbeid med vedkommende bruker og eventuell familie.

Saksbehandlingstid

NAV Vestre Toten har rutiner for at saker skal behandles innen tre uker.

Mulighet til å klage

Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:41
    Sist endret: 12.09.2016 10:41